• Vydávanie výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021

          • MŠVVaŠ SR vydalo Usmernenie pre školy k vydávaniu výpisov hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021. SOŠ strojnícka Považská Bystrica bude vydávať výpisy hodnotenia za 1. polrok žiakom pri ich návrate do školy, dovtedy budú rodičia a žiaci o svojich výsledkoch informovaní cez elektronickú žiacku knižku. V prípade záujmu škola môže zaslať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 elektronicky prostredníctvom rodičovského konta v Edupage. V takomto prípade, prosím, kontaktujte triedneho učiteľa Vášho syna/dcéry. Zaslať výpis hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021 prostredníctvom obyčajných mailov nie je možné, nakoľko ide o osobné údaje žiakov.