• VET day Seminár Opole

     • V dňoch 29. a 30. apríla 2022 sa naši dvaja kolegovia, Ing. Peter Tamaši a p. Rastislav Hruškovič,  zúčastnili VET day Semináru v poľskom meste Opole.

       

      Prednášky boli zamerané na využitie KUKA robota v priemysle a odbornej praxi, využitie platforiem Arduino a Micro:bit vo výučbe programovania v odbornej praxi a prínosy programovania LEGO MINDSTORMS, takisto v odbornej praxi.

       

      Prednášky poskytli iné pohľady na využívanie nových a moderných technológií v praktickom využití a vo vyučovacom procese,  na metodiku vyučovania  odborného predmetu a odborného výcviku s využitím nových platforiem priemyslu a osvojenie si metód výučby programovania mikroprocesorov a robotov za pomoci interaktívneho zapojenia sa žiaka  pri tvorbe samotného projektu – teda oblasť, ktorá žiaka najviac zaujíma. Zdôraznený bol aj fakt, že je nevyhnutné novými spôsobmi vo vyučovaní napĺňať požiadavky praxe tak, aby profil absolventa  smeroval  na celkový pohľad priemyslu, v ktorom  je potrebné  prepojenie technológií strojárstva, elektrotechniky a informatiky.

       

      Sekundárnym cieľom tejto akcie bola aj výmena skúseností medzi pedagogickými zamestnancami z vybraných škôl z Česka, Slovenska a Poľska. Neformálnymi rozhovormi sa zistilo, že sa aj v ostatných školách stretávajú s podobnými problémami, ako na našej škole. Pedagógovia sa zhodli, že žiaci sa ako takí v podstate nemenia, ale technológie sa v priebehu času vyvíjajú veľmi rýchlo a je problémové, najmä pre starších pedagógov, udržať s novými technológiami a postupmi krok.

       

      Po výmene názorov kolegami sa naši pedagógovia utvrdili v tom, že naša škola sa z pohľadu počtu žiakov zapojených v systéme DV a takisto aj počtom zamestnávateľov radí medzi najlepšie vzdelávacie inštitúcie.  

     • Oznam školskej kuchyne - zmena ceny stravnej jednotky pre žiakov

     • Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom k neustále sa zvyšujúcim cenám potravín, energií a surovín zvyšujeme od 1.5.2022 cenu stravnej jednotky pre žiakov zo sumy

      1,79 eura na 2,06 eura.

       

      Za pochopenie ďakujem

      Zdena Melicheríková

     • Nové frézovačky

     • 19. apríla sme v priestore  rekonštruovanej dielne osadili a nainštalovali 10 ks nových  frézovačiek.  Tieto vysokokvalitné manuálne ovládané stroje, ktoré sú stále žiadané na trhu  aj  napriek masívnemu rozšíreniu CNC riadených obrábacích strojov,  v našej škole nájdu uplatnenie pre vyučovanie žiakov v odboroch  zameraných na kovoobrábanie.

      Konzolová manuálna frézka britského výrobcu XYZ Machine Tools s označením XYZ 2000 je vyrobená z kvalitných  masívnych rebrovaných odliatkov a poskytuje bezkonkurenčnú tuhosť a stabilitu pri obrábaní.  Za posledných 30 rokov bolo vo Veľkej Británii nainštalovaných viac ako 10 000 manuálnych frézovačiek od  výrobcu XYZ Machine Tools, ktoré sa stali synonymom kvality, spoľahlivosti a jednoduchého ovládania.

     • Študijný odbor mechanik elektrotechnik - automatizačná technika

     • Veta „Počítač nie je len na hranie“ sa pri našich študentoch vôbec nezdá byť nepravdivá. Veď pozrite sa na nich!

       

      Milí deviataci, viete, čo všetko sa skrýva v študijnom odbore mechanik elektrotechnik - automatizačná technika? Máte vzťah k elektronike a zaujíma Vás, ako funguje? Viete, že počítače nie sú len na hry a prezentácie, ale vedia toho omnoho viac – napríklad riadiť obrábacie stroje a roboty, ovládať smart (inteligentné) autá alebo pomôcť vytvárať vlastné projekty?

       

      S týmto odborom budete sčasti elektrotechnici a sčasti programátori. Budete v budúcnosti využívať najmodernejšie technológie, akými sú automatizované linky či roboty. Jednoducho odbor, v ktorom by chceli pracovať mnohí.

       

      Kvôli automatizácii a robotizácii o prácu neprídete – buďte preto tými, ktorí tieto stroje opravujú a riadia! Môžu aj z Vás byť neúnavní programátori PLC-čiek a robotov!

     • MAREC - MESIAC KNIHY

     • Prečo voláme marec mesiac knihy?

      Dnes čítanie považujeme za základnú znalosť a pre mnohých z nás je tiež veľkou zábavou, no nebolo tomu vždy tak. V 18. storočí mnohí ľudia pokladali čítanie kníh za nepotrebnú vec. Venovali sa mu iba vzdelanci a bohatí ľudia, ktorí boli oveľa gramotnejší a mohli si knihy dovoliť. Prvý jarný mesiac bol vyhlásený ako mesiac knihy v roku 1955 na počesť významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu.

       

      Kto bol Matej Hrebenda

      Matej Hrebenda bol ľudový spisovateľ a šíriteľ slovenskej a českej knihy. Narodil sa aj zomrel v marci. Počas svojho života sa venoval zbieraniu kníh a čítanie mal rád aj napriek tomu, že celý život trpel silnou poruchou zraku. Na svojich cestách zachraňoval výtlačky pred pálením či vyhodením. Martin Hrebenda okrem kníh zbieral aj ľudové piesne či rozprávky a prispel k vybudovaniu viacerých knižníc. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej. 

       

      História kníh a čítania na Slovensku

      Tak ako v celej Európe, aj u nás slúžili prvé knihy na šírenie náboženského myslenia. V priebehu niekoľkých storočí sa stali symbolom vzdelania a kultúry

      Časom menili svoj tvar aj obsah. Postupne sa stávali dostupnejšími a vďaka národným obroditeľom, akým bol aj Hebreda, stúpal záujem o čítanie medzi širokou verejnosťou. Dnes máme na Slovensku viac než 1 500 vydavateľstiev a zhruba 40 % populácie patrí medzi aktívnych čitateľov

       

      Mesiac knihy na našej škole

      Aj my sme si v našej škole pripomenuli význam čítania kníh a na hodinách slovenského a anglického jazyka sme sa zapojili do aktivít k mesiacu knihy štafetovým (skupinovým) čítaním. Na hodinách vo všetkých ročníkoch sme sa venovali ukážkam z rôznych žánrov. Čítali sme úryvky napr. z románov Peter a Lucia, Otec Goriot, Chrám Matky Božej v Paríži, Rivers of Babylon a v niektorých triedach sa čítala aj taká klasika ako Sládkovičova Marína alebo Dobšinského Slovenské rozprávky. V rámci hodiny anglického jazyka študenti čítali ukážky z dvojjazyčnej literatúry napríklad románov Oliver Twist alebo Starec a more. Texty sme spoločne prečítali, zhodnotili a vyjadrili svoj názor na ne. Pokiaľ to podmienky dovolili, tieto zaujímavé hodiny sme trávili v školskej knižnici. Žiaci aj učitelia zapojení do tejto aktivity si takéto hodiny pochvaľovali. Snáď sa nájde čas a aj inokedy ako v marci si takto spestríme hodiny jazyka.

     • Revitalizácia posilňovne

     • V uplynulých dňoch sme na našej škole revitalizovali posilňovňu. Nefunkčné a staré stroje sme nahradili modernejšími, multifunkčnými strojmi, ktoré môžu žiaci využívať nielen počas hodín telesnej výchovy ale aj v poobedňajších hodinách počas bohatej krúžkovej činnosti.

     • Krajské štipendium pre študentov odboru 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia v školskom roku 2022/2023

     • Trenčiansky samosprávny kraj za účelom rozvoja odborného vzdelávania a prípravy na povolanie bude poskytovať krajské štipendium na zvýšenie počtu žiakov v nedostatkových odboroch vzdelávania, ktoré sú potrebné na trhu práce.

       

      Na našej škole sa jedná učebný  odbor 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia. Ide o motiváciu žiakov pre nábor do vybraných tradičných remeselných, najmä výrobných odborov vzdelávania žiadaných v Trenčianskom samosprávnom kraji. Krajské štipendium bude určené pre žiakov, ktorí nastúpia do prvého ročníka na nedostatkové odbory vzdelávania od školského roka 2022/2023.

       

      Nárok na krajské štipendium vzniká žiakovi strednej školy, ktorý splnil tri základné podmienky:

      - nemal v rámci polročného a koncoročného hodnotenia znížený stupeň známky zo správania ani uložené opatrenie riaditeľom školy,

      - nemal v priebehu polročného hodnotenia viac ako jeden deň neospravedlnenú absenciu,

      - dosiahol určitý priemerný prospech na polročnom a koncoročnom vysvedčení do 2,75 vrátane

       

      Prehľad výšky krajského štipendia v závislosti od ročníka:

      1. ročník 50 eur/mesiac

      2. ročník 40 eur/mesiac

      3. ročník 30 eur/mesiac

       

     • Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že z dôvodu konania externej časti maturitnej skúšky bude na dni 15.03.2022 a 16.03.2022 udelené riaditeľské voľno na teoretickom vyučovaní pre triedy 1.B, 1.C, 1.E, 2.B, 2.C, 2.D, 3.A a 1.AN.

     • Hodnotiaca návšteva

     • Odborníčky zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a pedagogičky z dvoch krajských škôl navštívili našu školu v rámci projektu HOM - Hodnotenie, odmeňovanie, motivácia, postavenom na základoch metódy peer review. Komisia označila našu školu za jednu z najlepších v kraji. Vyzdvihli na škole príjemnú, partnerskú atmosféru. Zamerali sa na odbor mechanik - nastavovač v systéme školskom, aj v systéme duálneho vzdelávania. Tento odbor je, čo sa počtu žiakov týka, najviac zastúpený nielen v rámci školy, ale i celého kraja. Cieľom bolo zistiť, prečo absolventi duálu po skončení vzdelávania neostávajú pracovať u zamestnávateľa. Hodnotiteľky si všímali činnosť žiakov, majstrov, zamestnávateľov, aj inštruktorov duálneho vzdelávania v škole, či priamo na pracovisku u partnerov.

      „Ceníme si, že škola je vynikajúco prepojená na potreby trhu práce v regióne, aj na nové trendy,“ pochválila školu Štefánia Hrivňáková zo ŠIOV„So zamestnávateľmi sa pravidelne stretávame a konzultujeme požiadavky na inovácie a nové technológie. Tie potom zapracovávame do školských vzdelávacích programov a takouto spoluprácou vytvárame lepší profil absolventov,“ vysvetlil Peter Tamaši, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie.

     • Dištančné vyučovanie na teoretickom vyučovaní v piatok 11.02.2022

     • Milí rodičia a žiaci, dňa 11.02.2022 (piatok) ostávajú žiaci, ktorí majú v ten deň teoretické vyučovanie, na dištančnom vyučovaní. Učiť sa budú podľa platného rozvrhu okrem predmetom TSV a ETV. Prosíme žiakov, aby si podľa potreby odhlásili na tento deň obedy.

      Tí žiaci, ktorí majú v tento deň praktické vyučovanie, prídu normálne na prax.

     • 2% pre SOŠ strojnícku

     • Vážení kolegovia, rodičia, priatelia školy,

      tak ako každý rok, aj tento si dovoľujeme osloviť Vás s prosbou o venovanie svojich 2% zo zaplatenej dane našej i Vašej škole – Strednej odbornej škole strojníckej v Považskej Bystrici.

      Financovanie školstva je zložité a  nepostačujúce na pokrytie všetkých nákladov súvisiacich s našimi aktivitami. Preto sa aj my uchádzame o tieto finančné prostriedky, aby sme i naďalej mohli podporovať aktivity našich žiakov a neustále modernizovať vyučovací proces.

       

      Ak ste sa rozhodli darovať 2% z dane z Vášho príjmu SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici, poprosíme Vás o doručenie týchto dokumentov:

      • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (ak ste zamestnanec/zamestnankyňa, toto Vám dá Váš zamestnávateľ vyplnené a potvrdené)
      • Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane vyhlasenie.pdf

      Obe tieto tlačivá môže doniesť Váš syn/Vaša dcéra do školy a odovzdať ich triednemu učiteľovi. My ich potom hromadne odovzdáme na daňový úrad.

       

      Nestojí Vás to ani euro navyše a preto budeme veľmi radi, ak tieto peniažky nenecháte štátu, ale ich venujete práve v prospech Vašich detí. Takto získané finančné prostriedky sú zdrojom financovania Združenia rodičov SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici, sú rodičmi schvaľované a pravidelne kontrolované. ĎAKUJEME!

     • Dištančné vyučovanie 2.-3.2. 2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci, triedy 1.B, 1.C, 1.E, 2.B, 2.C, 3.A a 4.C sa budú v dňoch 2.2.-3.2.2022 (streda a štvrtok) vzdelávať dištančne podľa klasického rozvrhu ONLINE formou (to znamená, že odučené budú VŠETKY hodiny z normálneho rozvrhu, okrem predmetov etická výchova, náboženská výchova a telesná výchova). V piatok 4.2.2022 sú polročné prázdniny, žiaci nastúpia na prax v pondelok 7.2.2022.

     • Polročné výpisy klasifikácie

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      Polročné výpisy klasifikácie žiakov za 1. polrok šk. roku 2021/2022 Vám budú zaslané elektronicky na EduPage konto zákonného zástupcu žiaka, resp. žiacke konto (v prípade plnoletých žiakov). Výpisy budú zverejnené 31.01.2022.

      Zákonnému zástupcovi/plnoletému žiakovi príde do EduPage správa, kliknutím na správu systém zobrazí informáciu o Výpise známok. Výpis je možné si stiahnuť a pozrieť.

      Po dôkladnom oboznámení sa s obsahom Výpisu žiadame zákonných zástupcov /plnoletých žiakov o podpísanie Výpisu stlačením tlačidla „Podpísať“.

     • Nástup do školy 10.januára 2022

     • Vážení rodičia, milí kolegovia a žiaci,

      vyučovanie po vianočný prázdninách začína prezenčne pre všetkých žiakov školy v pondelok 10. januára 2022 podľa platného rozvrhu.

      Naďalej je povinné prekrytie horných dýchacích ciest rúškom.

      Pred nástupom do školy je potrebné odoslať cez EduPage, príp. doniesť tr. uč. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      V novom roku vám želám pevné zdravie, nech spokojnosť, pohoda a radosť sú súčasťou každého Vášho dňa.

     • Prevzatie samotestov

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      V prípade, že ste v decembri prejavili záujem o antigénové samotesty, môžete si ich vyzdvihnúť dňa 07.01.2022 (v piatok) od 10:00 do 12:00 vo vestibule školy. Testy musia byť prevzaté osobne žiakom alebo rodičom, ktorí ich prevzatie podpíšu. 

      Prosíme Vás, aby ste použitie testu nahlásili cez Edupage v časti „Žiadosti/vyhlásenia“. Takisto Vás prosíme, aby ste v prípade pozitívneho testu upozornili telefonicky alebo mailom o tejto skutočnosti triedneho učiteľa svojho syna/dcéry.

      Informácie týkajúce sa nástupu do škôl od 10.01.2022 zverejníme na Edupage po oficiálnom vyjadrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  

     • Vianočný pozdrav

     • Milí žiaci, rodičia a kolegovia,

      vianočný pozdrav venovaný Vám.

       

      Každý moment počas dňa má svoju vlastnú hodnotu.

      Ráno prináša nádej, poobede vieru,

      večer prináša lásku a noc prináša pokoj.

       

      Nech všetky tieto radosti sprevádzajú Vaše sviatočné dni.

      Vianoce otvárajú svet tajomstiev i dobrej vôle, kde realita

      hraničí so snom a prianie sa stáva skutkom.

       

      V novom roku Vám želáme hlavne pevné zdravie, aby ste

      nikdy nerobili krok späť, vždy mali dostatočnú odvahu prijať

      veľké výzvy a splnili si tak veľké sny.

       

      Prajeme si spoločne krásne Vianoce, šťastný a úspešný nový rok 2022!

     • Prerušenie vyučovania od 06.12.2021 do 17.12.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, na základe Vyhlášky 282 RÚVZ v Považskej Bystrici sa prerušuje vyučovanie na našej škole od 06.12. do 17.12.2021. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou, podrobnejšie informácie dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov. Žiaci, ktorí vykonávajú prax u zamestnávateľa, v nej budú naďalej pokračovať.

     • Dištančné vyučovanie 16.11.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude na našej škole dňa 16.11.2021 prerušená distribúcia elektriny. Z tohto dôvodu bude na teoretickom a praktickom vyučovaní prebiehať vzdelávanie dištančnou formou.

     • Oznam - dištančné vyučovanie pre žiakov 1.B, 1.C, 2.B a 4.C.

     • Vážení rodičia, milí žiaci, na základe rozhodnutia RÚVZ v Považskej Bystrici sa žiaci tried 1.C, 1.B, 2.B, a 4.C budú v dňoch 11. a 12.11.2021 vzdelávať dištančne. Prosíme Vás, aby ste ostali doma, o ďalšom postupe Vás budeme informovať prostredníctvom triednych učiteľov.