• Kurz na ochranu života a zdravia
     • Kurz na ochranu života a zdravia

     • Súčasťou stredoškolského štúdia je aj kurz na ochranu života a zdravia, ktorý každoročne absolvujú žiaci tretích ročníkov študijných odborov.  V dňoch 21. – 23. 09.2022 si naši tretiaci zopakovali  teoretické  vedomosti zo zdravotníckej prípravy, topografie a technických činností, z ochrany prírody, či z organizácie CO na škole.

       

      Niektoré činnosti, ako určovanie svetových strán, prácu s mapou a buzolou, ale aj ochranu prírody si žiaci mohli vyskúšať priamo v teréne pri prechádzke  v okolí Považskej Bystrice. Kurz bol zameraný na zopakovanie si vedomostí a zručností, ktoré žiaci nadobudli počas účelových cvičení v predchádzajúcich ročníkoch a zároveň  na získanie nových zručností, ktoré možno niekedy v budúcnosti budú vedieť vhodne využiť v každodennom živote alebo aj pri mimoriadnych situáciách .

       

      Mgr. Martina Andrašková

     • Plenárne rodičovské združenie

     • Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 21.09.2022 o 15:15hod v priestoroch školskej jedálne SOŠ strojníckej. Po jeho skončení sa budú konať triedne rodičovské združenia 1. ročníkov. Tešíme sa na Vás! 

    • Návšteva Matice slovenskej a Domu Jozefa Cígera Hronského v Martine
     • Návšteva Matice slovenskej a Domu Jozefa Cígera Hronského v Martine

     • O Martine, meste na severe Slovenska, počul už takmer každý študent minimálne na hodinách slovenského jazyka a dejepisu. Toto historické centrum Turca navštívili dňa 12. septembra 2022 žiaci 2.B a 3.A v sprievode svojich vyučujúcich slovenského jazyka Mgr. B. Makovej a Mgr. E. Turčániovej. Ich cieľom bolo navštíviť Maticu slovenskú a Dom Jozefa Cígera Hronského.

      Prvou zastávkou bola najstaršia národná, vedecká a kultúrna ustanovizeň na Slovensku, ktorou je Matica slovenská. Jej poslaním je rozvíjať a upevňovať slovenské národné cítenie, prebúdzať a upevňovať identitu Slovákov a Sloveniek žijúcich doma i v zahraničí a prehlbovať vzťah všetkých občanov k slovenskej štátnosti. Žiaci si v priestoroch Matice slovenskej vypočuli stručnú prezentáciu o jej histórii a aktivitách.

      Exkurzia pokračovala návštevou expozície umiestnenej v autentických priestoroch domu spisovateľa Jozefa Cígera Hronského, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov poprevratovej literatúry, ktorý svoje ťažiskové literárne diela vytvoril práve v Martine. Žiakom a pedagógom bol život a dielo spisovateľa sprístupnené prostredníctvom originálnych dokumentov, vecných pamiatok a výtvarných diel z Argentíny. Atraktívnou súčasťou prehliadky bol zrkadlový kútik, kocka, ktorá je zo všetkých strán potiahnutá lesklým obalom, kde sa váš obraz zhora i zdola niekoľkokrát znásobí. V jej vnútri púšťajú Hronského sfilmované rozprávky, napr. Dubkáčik a Budkáčik z roku 1968.

      Žiaci aj pedagogický dozor boli s priebehom exkurzie spokojní a s novými vedomosťami sa vrátili domov, aby nadobudnuté poznatky vedeli zúročiť v školských laviciach.

      Túto exkurziu žiaci absolvovali vďaka projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, operačný program Ľudské zdroje. 

       

      Spracovala Mgr. Barbora Maková

     • Účelové cvičenie

     • Žiaci prvých a druhých ročníkov si svoje školské povinnosti mohli ešte o chvíľu odložiť. V dňoch 7.a 8. septembra 2022 absolvovali účelové cvičenie.

      Prváci spoznávali okolie Považskej Bystrice pri prechádzke na Považský hrad a späť cez Podradské lúky a Orlové . Druháci sa mohli kochať výhľadom na Považskú Bystricu z  Kalvárie.

      Po výstupe a chvíľke oddychu si na jednotlivých stanovištiach vypočuli informácie zo zdravotnej prípravy, topografie a naučili sa niečo o zbraniach hromadného ničenia a civilnej obrane. Taktiež si niektorí mohli vyskúšať streľbu zo vzduchovky. Počasie bolo priaznivé, a tak aj takýmto spôsobom mohli žiaci získať nové vedomosti  a zopakovať to, čo sa už naučili v predchádzajúcich rokoch. 

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

     • Dnes sme otvorili brány našej školy a privítali späť po letných prázdninách našich študentov. Boli medzi nimi aj naši prváci, ktorým sa najprv v očiach zrkadlili obavy, ale veľmi rýchlo splynuli s ostatnými študentami a už sa určite tešia na všetko nové, čo ich počas štúdia na našej škole stretne.

       

      Želáme Vám, milí naši študenti, úspešný začiatok nového školského roka, pevné zdravie a šťastie, pretože keď nás bude sprevádzať zdravie a šťastie, všetko spolu úspešne zvládneme!

     • OZNAM VÝCHOVNEJ PORADKYNE

     •  

      Žiaci, ktorí BOLI INTEGROVANÍ na ZŠ a budú POKRAČOVAŤ v školskej integrácii na našej škole, prosím rodičov, aby priniesli celú dokumentáciu zo ZŠ:

      • Správu zo psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia (nie staršiu ako 2 roky),
      • Žiadosť zákonného zástupcu žiaka o zmenu vzdelávania formou školskej integrácie podanú v ZŠ,
      • Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami - kópiu tohto dokumentu zo ZŠ so všetkými jeho prílohami.

      Prípadne tieto dokumenty odovzdá žiak 1. ročníka výchovnému poradcovi (alebo triednemu učiteľovi) najneskôr do 6. septembra 2022.

      Po splnení všetkých podmienok výchovný poradca pripraví dokumentáciu potrebnú k integrácii na SŠ, ktorá sa odsúhlasí pedagogickým zborom.

     • Slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023

     • Vážení rodičia, milí žiaci, slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023 sa uskutoční dňa 05.09.2022 o 08.30 hod. pred budovou školy. Žiaci 1. ročníkov prídu do školskej jedálne o 8:00 hod.

      Vzhľadom na aktuálnu situáciu je potrebné pri nástupe postupovať podľa pokynov a usmernenia MŠVVaŠ SR. Z tohto dôvodu Vás prosíme, aby ste si všetci podali cez EduPage Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (neplnoletí žiaci cez konto rodiča, plnoletí žiaci cez svoje konto), prípadne doniesli vytlačené.

      Nakoľko žiaci 1. ročníkov zatiaľ nemajú prístup ku školskej EduPage stránke, prosíme, aby si vytlačili a vyplnili tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (nájdete ho priložené pod textom) a pri nástupe do školy ho odovzdali svojim triednym učiteľom.

     • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • Študenti, ktorí sa doteraz stravovali, pokračujú v používaní aplikácie Strava cz. Študenti prvých ročníkov sa musia prísť OSOBNE ZAREGISTROVAŤ. Prineste si, prosím, so sebou napríklad ISC kartu, prípadne Vám predáme čip na stravovanie. Po ich zosnímaní Vám bude pridelené IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO. Toto ID číslo budete používať pri platbe na účet ako variabilný symbol. To isté číslo použijete pri registrácii v aplikácii Strava.cz, cez ktorú si budete prihlasovať a odhlasovať stravu.

       

      V prípade ďalších informácii ma, prosím, kontaktujte v čase     

      od 7.00hod do 14.00 hod v kancelárii školskej jedálne.

       

      tel.číslo:042/43405,  Monika Surová

      email: kuchyna.sos@gmail.com

       

      Monika Surová

      vedúca jedálne SOŠ strojníckej

                     

    • Slávnostné odovzdanie dielní odborného výcviku do užívania
     • Slávnostné odovzdanie dielní odborného výcviku do užívania

     • Včera sa na našej škole uskutočnilo slávnostné otvorenie a odovzdanie dielní odborného výcviku do užívania. Odovzdania sa zúčastnili predseda TSK Jaroslav Baška, poslanci TSK, zástupcovia firiem zapojených do projektu IROP, zástupcovia zamestnávateľov a iní významní hostia. „Táto škola je jednotkou v systéme duálneho vzdelávania, preto som rád, že pokračuje v tradícii, ktorú má, a spolupracuje s firmami z Považskej Bystrice a okolia. Tento projekt je v hodnote 2,7 mil. eur, z toho 600 tis. eur financuje Trenčiansky samosprávny kraj, zvyšok je príspevok z eurofondov,“ vysvetlil predseda TSK Jaroslav Baška a pokračoval: SOŠ strojnícka Považská Bystrica prešla za posledné obdobie veľkou modernizáciou. Zrekonštruované boli strechy na dvoch pavilónoch, trieskové hospodárstvo a nádvorie za starou dielňou a pribudlo nové multifunkčné ihrisko. Najnovšie svojich budúcich študentov láka aj úplne novou dielňou praktického vyučovania, ktorej vybavenie by im mohla závidieť nejedna firma“.

      Okrem rekonštrukcie dielne praktického vyučovania so zázemím sa vďaka projektu, ktorý TSK stihlol zrealizovať za jeden rok, vynovilo aj ich vybavenie, pribudlo 10 univerzálnych sústruhov, 5 CNC sústruhov a 5 CNC frézovačiek, ale aj 10 frézovačiek s príslušenstvom a pásový schodolez. Špičkovým technickým vybavením tak škola láka nielen nových žiakov, ale aj ďalších partnerov duálneho vzdelávania. „Momentálne spolupracujeme so 14 firmami a rokovania máme rozbehnuté s ďalšími šiestimi. V systéme duálneho vzdelávanie je zapojených 245 z celkom 569 žiakov školy,“ prezradil riaditeľ školy Štefan Capák. Za posledné roky presiahli investície do školy 3,8 mil. eur.

     • Oznam školskej jedálne

     • Oznamujeme žiakom a zamestnancom školy, že 30.6.2022 (štvrtok) sa budú obedy vydávať  od 9.30 hod. – 10.30 hod.

      Ďakujem za pochopenie, Monika Surová, vedúca jedálne SOŠs.

    • Školský výlet - 1.D
     • Školský výlet - 1.D

     • 17. jún 2022 bol pre študentov 1. D triedy trošku iný ako ostatné dni. Ráno o 7,30 18 žiakov so svojou triednou učiteľkou nastúpilo do mikrobusu. Ich cesta viedla do hlavného mesta SR Bratislava. Triedna učiteľka vymyslela zaujímavý program – trochu vzdelávací, trochu poznávací, trochu zábavný.

      Prvou zastávkou bolo pietne miesto - Slavín, ktoré je cintorínom hrdinov sovietskej armády, ktorí oslobodzovali našu vlasť v II. svetovej vojne. Chlapci boli veľmi prekvapení. Ticho a dôstojnosť miesta zanechali vo všetkých zmiešané pocity.

      Zo Slavína sme pokračovali v poznávaní Bratislavy a navštívili sme hrad. Zo širokého nádvoria plného návštevníkov si chlapci prezreli panorámu mesta a pokochali sa krásou záhrady, ktorú záhradníci vytvorili na nádvorí.

      Nasledovala zábavnejšia časť nášho výletu. Išli sme navštíviť zvieratká do ZOO. Počasie nám prialo, takže aj táto časť výletu sa vydarila.

      Poslednou zastávkou bol AUPARK v Bratislave. Chlapci mali zálusk na 3D, 4D kino, keď sa dozvedeli cenu vstupenky, prešla ich chuť a radšej si dali v pohode chladenú vodičku, koláčik a zásobili sa stravou do autobusu. Cesta domov bola veľmi veselá. Chlapci sa zmobilizovali a celú cestu prespievali. Nehrali sa na mobiloch , ale spievali o dušu – niekedy trošku falošne, ale o to  to bolo milšie.

      Výlet sa vydaril, správanie chlapcov pochválil aj pán šofér. Už teraz sa všetci tešia, kam sa pôjde na výlet budúci rok !!!!!!

     • Mladý zvárač

     • Dňa 14.06.2022 sme sa zúčastnili 13. ročníka celoslovenskej súťaže Mladý zvárač, ktorú po dvojročnej prestávke usporiadala Stredná odborná škola technická Tlmače. Súťaž sa konala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Cechom zváračských odborníkov v Trnave a Slovenskými energetickými strojárňami v Tlmačoch.

      Súťaže sa zúčastnili žiaci odboru mechanik strojov a zariadení a strojný mechanik. Súťaž prebiehala v troch kategóriách podľa príslušnej metódy - 111 MMA zváranie elektrickým oblúkom obalenou elektródou, 135 MAG zváranie v ochrannej atmosfére CO2 a 141 TIG zváranie v ochrannej atmosfére argónu netaviacou sa elektródou.

      Náš žiak Patrik Vavrík súťažil v kategórii Z 135, teda metódou zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou. Počas súťaže bola pre pedagogický dozor a jednotlivých sponzorov súťaže možnosť absolvovať exkurziu v priestoroch spoločnosti Tatravagónky Tlmače, vidieť výrobu a montáž vagónovej nápravy a tiež priestory Strednej odbornej školy technickej Tlmače.

      Súťaže sa zúčastnilo 22 žiakov, z toho 16 žiakov bolo na metódu MAG, traja žiaci na metódu MMA a traja na metódu TIG. Prvé tri miesta z každej kategórie vyhrali rôzne vecné ceny. Aj napriek veľkému počtu súťažiacich, každý žiak dostal upomienkovú cenu ako spomienku na 13 ročník súťaže.

      V tejto súťaži sme svojou účasťou potvrdili, že sa dokážeme zaradiť medzi tie školy, ktoré vedia na vysokej úrovni pripraviť budúcich absolventov - zváračov na toto atraktívne povolanie. Tieto slová potvrdili pri celkovom hodnotení ako organizátor súťaže, tak aj prítomný medzinárodný porotca pre zváracie súťaže. Pre SOŠ strojnícku Považská Bystrica znamená súťaž Mladý zvárač opäť veľkú výzvu, kde vieme ukázať, ako naša zváracia škola vie napredovať a zdokonaľovať sa.

      Ing. Jozef Sluka

     • Exkurzia v meste Košice

     • V utorok 31. mája 2022 študenti I.A a II.A triedy navštívili mesto Košice, konkrétne mali namierené do Steelparku – Parku vedy a zábavy. Počasie nám prialo, dlhá cesta ubehla bez problémov. Vzhľadom k tomu, že sme boli veľká skupina 41 žiakov, rozdelili sa žiaci na dve skupiny.

      Prvá skupina, žiaci I.A triedy začala exkurziu v Einsteinovom laboratóriu – výukovou aktivitou z fyziky, konkrétne z optiky. Žiaci absolvovali prácu s optickým meraním vzdialeností, tvorbu hologramov, vysvetlenie ich vzniku a vysvetlenie funkcií fotoaparátov, pri fotení predmetov, ktoré sa pohybujú.

      Druhá skupina, žiaci II.A triedy v tom čase so sprievodkyňou prešli stálu expozíciu, ktorá sa nachádzala na troch poschodiach. Interaktívna výstava ponúkla žiakom aktívne hranie sa s vyše 50 exponátmi z oblasti optiky, biometrie, geológie, fyziky, chémie, strojárstva.

      Skupiny sa potom vystriedali. Po vyčerpávajúcich aktivitách si žiaci pozreli historické centrum mesta Košice.

      Túto exkurziu žiaci absolvovali vďaka projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, operačný program Ľudské zdroje. 

      Mgr. Ľubica Kukučková

     • XV. ročník medzinárodnej súťaže odborných vedomosti a praktických zručnosti žiakov stredných odborných škôl

     • Stredná odborná škola strojnícka v Považskej Bystrici bola usporiadateľom XV. ročníka medzinárodnej súťaže odborných vedomosti a praktických zručnosti žiakov stredných odborných škôl v odboroch mechanik nastavovač, programátor obrábacích a zváracích strojov a obrábač kovov. Súťaž sa uskutočnila v dňoch 02.06.2022 – 03.06.2022 pod záštitou spoločnosti Thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s., Považská Bystrica. Partnerom súťaže  boli  Termálne  kúpele   Rajecké  Teplice. Do 15. ročníka medzinárodnej súťaže sa zapojilo 7 dvojčlenných súťažných tímov zo 6 stredných odborných škôl - 2 tímy z Nemeckej spolkovej republiky, 1 tím z Českej republiky a 4 tímy zo Slovenska. Súťažilo sa v kategóriách jednotlivcov a družstiev.

      Súťaž bola pre všetkých účastníkov cennou skúsenosťou v ich ďalšom profesijnom napredovaní. Vedúci tímov si popri hodnotení súťažných prác mali možnosť pozrieť priestory SOŠ strojníckej, vymeniť si skúsenosti z odborného vzdelávania a prípravy nielen na Slovensku, ale i v Čechách a v Nemecku. Ocenili najmä odbornú úroveň, ako i technickú prípravu súťaže. Najviac diskutovanou neformálnou témou bola rekonštrukcia priestorov dielne SOŠ strojníckej a vybavenie moderným strojným parkom.  Všetci zúčastnení – žiaci i pedagógovia mali možnosť vidieť strojársku výrobu ložísk počas exkurzie vo firme Thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s. Považská Bystrica, kde prebehlo i záverečné vyhodnotenie súťaže za účasti  predstavenstva firmy.

      V tomto ročníku v kategórií jednotlivcov sa umiestnil na 3.mieste  žiak Marek Fujko zo SOŠ strojníckej Považská Bystrica. Z tej istej školy na 2. mieste skončil žiak Marek Kostka a 1. miesto s počtom bodov 373 patrilo Danielovi Liškovi zo SOŠ Trenčín.

      V kategórií družstiev na treťom mieste sa umiestnil tím z Odborného učilišťa thyssenkrupp rothe erde, GmbH Nemecko  v zložení  John Flaming a Maximillian Delle, druhé miesto patrí  Strednej odbornej škole Trenčín. Prvé miesto v kategórií družstiev získala  Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica.

      Víťazom boli odovzdané diplomy a hodnotné vecné ceny. Ostatní účastníci súťaže dostali upomienkové predmety od firmy thyssenkrupp rothe erde Slovakia  a diplom za účasť v súťaži. Veríme, že toto ocenenie im pomôže pri získavaní zamestnania v strojárskom priemysle.

       

      Všetkým víťazom blahoželáme!

       

      Ing. Peter Tamaši

      zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie

                                                                                                                                  

     • Slávnostné vyradenie maturantov

     • Dnes bol na našej škole smutno – krásny deň, ktorý sa niesol v znamení slávnostného vyradenia našich maturantovi. Z rúk pána riaditeľa, zástupcov zamestnávateľov a svojich triednych učiteľov si prevzali maturitné vysvedčenia, výučné listy, osvedčenia od SOPK a tí najšikovnejší aj krásne odmeny.

      Naši milí, práve sa pred Vami odomkli dvere, ktoré Vám otvárajú priestor a možnosť zažiť niečo nové, nepreskúmané a spoznať nový, neprebádaný svet. Tento nový svet bezpochyby vyvolá v každom z vás iné pocity. Niektorí ste plní očakávaní a tešíte sa naň. Iní ste neistí a neviete, čo máte očakávať. Možno sú medzi vami aj takí, ktorí sa boja a nechcú cez tieto otvorené dvere prejsť.

      Musíte si uvedomiť, že závisí hlavne od vás, ako bude ten svet vyzerať a ako si poradíte s nástrahami, ktoré na vás budú za rohom číhať. Vieme, že väčšina si s týmito nástrahami hravo poradí a veríme, že výskok z odrazového mostíka, ktorým je dnešný deň, bude mať pre každého z vás pohodlné pristátie, a že plavba vo vlnách života bude hladká a bezproblémová. VEĽA ŠŤASTIA!!!

       

     • Rozlúčka s maturantmi

     • Dnešný piatkovo-13-kový májový deň sa na našej škole niesol v znamení maturantmi dlho očakávaného odchodu zo školských lavíc. Tak, ako to býva u nás tradíciou, posledný deň pred akademickým týždňom patril slávnostnej rozlúčke s nimi. Maturanti zavŕšili svoj každodenný pobyt v škole a opustili jej brány, aby sa počas nasledujúceho týždňa čo najlepšie pripravili na skúšku dospelosti.

       

      Milí maturanti,

      želáme Vám, aby ste čo najlepšie využili akademický týždeň, aby ste svojimi vedomosťami potvrdili, že čas strávený v školských laviciach nebol časom premárneným a aby ste pri zelenom stole pozitívne prekvapili nielen seba, ale aj svojich rodičov a Vašich učiteľov.

       

      A potom Vás už čaká svet…

    • Medzinárodná súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN
     • Medzinárodná súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN

     • Dňa 11. apríla 2022 sa uskutočnila medzinárodná súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy v dvoch kategóriach:

      • v kategórii KADET O12  - 9 žiakov

      Samuel Blaško, žiak I.A

      Samuel Adamčík, žiak I.D

      Lukáš Hanínec, žiak I.D

      Jakub Hoferica, žiak II.A

      Peter Hoferica, žiak II.A

      Jakub Jankoviech, žiak II.A

      Ľubomír Mazák, žiak II.A

      Zdenka Majtánová, žiačka II.D

      Marián Olšavský, žiak II.D

       

      • v kategórii JUNIOR O34 – 2 žiaci

      Jakub Boško, žiak III.D

      Jakub Jozef Sádecký, žiak III.D

       

      Výsledky žiakov:

      • V kategórii KADET O12 na Slovensku súťažilo 2 161 žiakov z prvých a druhých ročníkov. Našim úspešným žiakom, ktorí sa umiestnili v prvej štvrtine výsledkovej listiny, gratulujeme k výborným výsledkom:

      Peter Hoferica získal 82 bodov s percentilom 94,68 %

      Jakub Hoferica získal 71 bodov s percentilom 86 %

      Ľubomír Mazák získal 71 bodov s percentilom 86 %

      Samuel Adamčík  získal 64 bodov s percentilom 76,3 %

       

      • V kategórii JUNIOR O34 na Slovensku súťažilo iba 1 039 žiakov z tretích a štvrtých ročníkov. V tejto kategórii sa najlepšie umiestnil Jakub Boško, ktorý získal 82 bodov s percentilom 93,83 %. Gratulujeme k úspechu.

      Všetkým ostatným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy v medzinárodnej súťaži a dúfame, že budú vzorom aj pre ostatných žiakov pre zapojenie sa do súťaže v ďalšom ročníku.

    • Exkurzia v meste Kremnica
     • Exkurzia v meste Kremnica

     • V piatok 6.mája 2022  študenti 4.B a 4.D triedy navštívili historické mesto Kremnica. Cieľom ich návštevy bola Expozícia Mincovne a raziareň Kremnica a banská štôlňa Andrej.

      Návšteva sa začala prehliadkou banskej štôlne Andrej, ktorú nazývajú aj ,,križovatka storočiami.“ Počas 60 minút absolvovali dobrodružnú prechádzku časom, oboznámili sa s históriou dobývania zlato – striebornej rudy, z ktorej  sa v 14. a 15. storočí   vyrobila podstatná časť zlata v Európe. Štôlňou sa prešli v žltých prilbách s čelovkami  približne 80 metrov pod povrchom a dozvedeli sa o podmienkach a ťažkej práci vtedajších baníkov pri razení zlata. Po absolvovaní prehliadky štôlne sa študenti presunuli do  expozície Mincovne. Tu najskôr absolvovali prehliadku mincí a krátku prezentáciu mincovne.

      Potom si študenti pozreli priestory starej raziarne, v ktorej sú ešte dodnes funkčné historické stroje značky Vulkan. Pracovníčka mincovne ukázala študentom ako tieto stroje pracujú. Dodnes sa tu razia napríklad odznaky. Následne mali študenti možnosť  nahliadnuť do priestorov novej raziarne a vidieť raziace stroje  priamo pri razbe a balení mincí. Mincovňa je v prevádzke už 687 rokov a zaradila sa medzi pamiatky  Európskeho kultúrneho dedičstva.

      Túto zaujímavú a poučnú exkurziu sme absolvovali v rámci projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou pod hlavičkou OP Ľudské zdroje.

       Ing. Laurenčíková

     • Prehliadka Literárnej expozície P.O. Hviezdoslava a Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne

     • Orava je rodiskom veľkého množstva literárne činných osobností, čoho odrazom je aj počet literárnych expozícií v správe Oravského múzea. Dňa 4.mája 2022 navštívili žiaci našej školy /3.C a 3.D triedy/ v sprievode svojich triednych učiteľov Mgr. E. Turčániovej a Ing. J. Ormandyho mesto Dolný Kubín, konkrétne mali namierené do historickej budovy Čaplovičovej knižnice – pozrieť si unikátnu Literárnu expozíciu P.O. Hviezdoslava. Ako povedala Mgr. Turčániová: “Počasie nám prialo, cesta ubehla bez problémov, a tak sme si mohli v pokoji vychutnať prehliadku spojenú s odborným výkladom pani sprievodkyne. So svojimi postrehmi a novými vedomosťami z tohto literárneho podujatia sa srdečne podelíme aj s ostatnými“.

      Literárna expozícia v troch miestnostiach približuje život a tvorbu jedného z najvýznamnejších realistických autorov slovenskej literatúry z prelomu 19. a 20. storočia – básnika, dramatika, prekladateľa a advokáta Pavla Országha Hviezdoslava (1849 Vyšný Kubín – 1921 Dolný Kubín). Textový a obrazový materiál je doplnený originálnymi osobnými pamiatkami z pozostalosti básnika Pavla Országha Hviezdoslava.  Je to jeho pracovňa, časť salónu, odev, dary k životným jubileám a množstvo predmetov osobnej potreby.

      Čaplovičova knižnica

      Pri príležitosti 170. výročia darovania Čaplovičovej knižnice rodákom bola 20. apríla 2009 slávnostne otvorená nová expozícia venovaná vzácnemu historickému fondu jej zakladateľa Vavrinca Čaploviča z Jasenovej (1778 – 1853).

      Mgr. Turčániová uviedla: „Mali sme príležitosť oboznámiť sa so životom vzdelanca a súkromného zberateľa kníh Vavrinca Čaploviča a s jeho rukopisnou darovacou listinou z 15. apríla 1839, ktorou daroval svoju zbierku Oravskej stolici. Prostredníctvom krátkych charakteristík s ukážkami titulných strán a príloh sme získali prehľad o všetkých vedných odboroch zastúpených v knižničnom fonde (lexikóny a bibliografie, teológia, filozofia, história a zemepis, sociológia, právo, filológia, beletria, matematika, prírodné vedy, umenie, revue a varia). Dozvedeli sme sa, že v Čaplovičovej knižnici evidujú 93 696 knižničných jednotiek z obdobia 14. – 21. storočia. Historická knižnica, ktorej základ položil Vavrinec Čaplovič, je verejnosti známa ako Bibliotéka Čaplovičiana“.