• ZENIT v strojárstve

     • Zenit je súťaž „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť“ a je zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo v 8 kategóriách určených žiakom stredných škôl, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve.

      Dňa 29.11.2023 sa naši žiaci zúčastnili súťaže Zenit v strojárstve v kategóriách R, S a C. Kategória S a R sú kategórie zamerané na teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri výrobe súčiastok podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov. Pri výrobe súčiastky sa používajú ručné postupy alebo základné operácie strojného obrábania, teda sústruženie, frézovanie a vŕtanie. V kategórii C sa súťažiaci zameriavajú na postup výroby strojárskeho komponentu pomocou technológií CNC.

      Súťaž je mimoriadne prínosnou skúsenosťou, vytvára priestor na sebarealizáciu žiakov, aplikáciu ich vedomostí získaných vo vyučovacom procese a ukážku odborných teoretických a praktických zručností.

      Naši chlapci v tejto súťaži bodovali a obsadili nádherné miesta! Patrik Buček z 3.C získal 2. miesto v kategórii R a Jakub Hoferica zo 4.A získal v kategórii S 1. miesto! V kategórii C sa skokanom roka stal Sebastián T. Kurinec z 2.A, ktorý skončil na krásnom 4. mieste. Srdečne gratulujeme víťazom a Jakubovi držíme palce v celoštátnom kole!

       

      Zároveň 30.11. 2023 držíme palce našim chlapcom v Zenite v elektrotechnike 😊

     • ZENIT v programovaní, kategória Grafik

     • Žiaci 2.D triedy, Vanesa Zigová a Dušan Turza, sa zúčastnili krajského kola súťaže Zenit v programovaní, kategória grafik, ktorá sa konala 22.11. 2023 v Škole umeleckého priemyslu v Trenčíne. Zadanie obsahovalo tvorbu a následnú technickú prípravu pre tlač posteru, cover brožúry a  inside pages brožúry pre spoločnosť zaoberajúcu sa výrobou konfekcie na akciu FASHION WEEK. V početnej konkurencii sa im podarilo obsadiť krásne 5. (Vanesa Zigová) a 6. (Dušan Turza) miesto. Gratulujeme!

      Mgr. Branislav Cehelský

       

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Tak hovorí známe porekadlo. Znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka patrí v dnešnej dobe už ku základnej výbave úspešného, inteligentného človeka. Mnoho spoločností i v priemyselnom sektore vyžaduje a oceňuje u svojich zamestnancov na rôznych pozíciách schopnosť komunikovať v cudzom jazyku so zahraničnými spolupracovníkmi a partnermi.

      Takýmto univerzálnym komunikačným nástrojom sa stala angličtina – využívaná ako v profesionálnej, tak i súkromnej sfére. Prenikla do každej oblasti nášho života a jej globálna dominancia je dnes už nepopierateľná.

      Angličtina je zároveň jedným zo štyroch maturitných predmetov na našej škole a ako takému jej výučbe venujeme veľkú pozornosť. Zároveň je aj obľúbeným predmetom pre mnoho našich študentov, medzi ktorými sú i naozaj veľmi zdatní angličtinári, ktorí radi využijú možnosť zmerať si svoje sily. Olympiáda v anglickom jazyku je teda pre nich ideálnou príležitosťou.

      Dňa 22.11.2023 títo výborní študenti podstúpili skúšku najskôr v podobe testu, ktorý preveril ich úroveň ovládania počúvania a čítania s porozumením, slovnej zásoby a gramatiky. Po písomnej časti nasledovala časť ústna, v ktorej sa „zverili so svojimi želaniami 😉“ pánovi Mgr. Fulekovi, ktorý preveril ich komunikačné schopnosti - plynulosť prejavu, gramatickú správnosť a rozsah slovnej zásoby. Vedomosti boli premenené na body a tu sú výsledky súťažiacich:

      Najlepší výkon podal a zároveň najkvalitnejšie znalosti a schopnosti ukázal Alex Michálek, študent IV.A triedy, ktorý z celkového počtu 86,5 bodu získal 73 bodov a stal sa tak víťazom Olympiády v anglickom jazyku 2023. Na druhom mieste sa s veľmi tesným rozdielom umiestnil  Ján Lomňančík z triedy II.C  s počtom bodov 72 , taktiež disponujúci  veľmi peknými vedomosťami. Stupienky víťazov nám uzatvoril Damián Popelka zo IV.D triedy, ktorý získal  69 bodov, tiež s jazykovými schopnosťami na vysokej úrovni. Titul  „Skokan roka 2023“ si svojim pozoruhodným výkonom vyslúžil štvrtý v celkovom poradí, náš čerstvý prvák Martin Kučík z triedy I.B.

      Víťazovi, Alexovi Michálkovi, ktorý postupuje na okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku v januári 2024 na Gymnáziu v Považskej Bystrici, prajeme 'Best of luck' a dúfame, že nadviaže na minuloročné úspechy našich študentov v okresných a dokonca krajských kolách OAJ.

      Všetkým súťažiacim ešte raz ďakujeme za účasť, želáme im veľa úspechov a dúfame, že i táto súťaž prispela k ich ďalšej motivácií pri štúdiu tohto krásneho a zaujímavého jazyka. 😊

       

      Mgr. Ľubica Chudovská

    • Exkurzia v meste Kremnica
     • Exkurzia v meste Kremnica

     • V piatok 24.novembra 2023 študenti 4.A a 4.D triedy navštívili historické mesto Kremnica. Cieľom ich návštevy bola banská štôlňa Andrej a Múzeum mincí a medailí.

      Návšteva sa začala prehliadkou štôlne Andrej, ktorú nazývajú aj ,,križovatka storočiami.“ Počas 60 minút absolvovali dobrodružnú prechádzku časom, oboznámili sa s históriou dobývania zlato – striebornej rudy, z ktorej  sa v 14. a 15. storočí   vyrobila podstatná časť zlata v Európe. Štôlňou sa prešli v žltých prilbách s čelovkami približne 80 metrov pod povrchom.

      Po absolvovaní prehliadky štôlne sa študenti presunuli do Múzea mincí a medailí, ktoré sa radí medzi najstaršie múzeá na Slovensku. Tu si prezreli tri expozície s množstvom numizmatických a historicko-umeleckých predmetov. Od pracovníčky múzea si vypočuli zaujímavé informácie z histórie  mincovníctva a medailérstva.

       

       Ing. Laurenčíková, Mgr. Fulek

     • Dni otvorených dverí 4. a 5. decembra 2023

     • Srdečne Vás pozývame na Dni otvorených dverí, ktoré sa budú konať v dňoch 4. a 5. decembra 2023 od 8:00 do 15:00. Okrem prehliadky priestorov školy na teoretickom a praktickom vyučovaní budú prítomí aj zástupcovia zamestnávateľov, ktorí s našou školou spolupracujú v systéme duálneho vzdelávania. Tešíme sa na Vás!

    • Regionálne kolo v stolnom tenise
     • Regionálne kolo v stolnom tenise

     • Po víťazstve v okresnom kole v stolnom tenise sa naši chlapci stretli s víťazmi z okresov Púchov a Ilava v regionálnom kole. Na našu radosť nenašli premožiteľa a postúpili tak do krajského kola. Reprezentovali nás žiaci Ján Kršiak z 1.C, Damián Špindor z  1.A a Lukáš Rakovan a Ján Chupáč zo 4.D. Chlapcom gratulujeme a držíme palce v ďalšej reprezentácii našej školy.

      Mgr. Martina Andrašková

    • Súťaž Pišqworky
     • Súťaž Pišqworky

     • Dňa 7.11.2023 sa žiaci II.D s Ing. Luciou Kardošovou zúčastnili súťaže Pišqworky na Obchodnej akadémií v Žiline. Súťaže sa zúčastnilo 130 žiakov z celého Slovenska. Naši žiaci niekoľkokrát postúpili a súťažili až do popoludňajších hodín, kedy sa im už nepodarilo súperov poraziť. Ďakujeme im za reprezentáciu našej školy!

      Ing. Lucia Kardošová

    • Zážitkové vyučovanie - návšteva Múzea dopravy
     • Zážitkové vyučovanie - návšteva Múzea dopravy

     • Dňa 8. novembra 2023 sa žiaci 3.A triedy zúčastnili zážitkového vyučovania. Z Považskej Bystrice sme vyrazili vlakom za pochmúrneho počasia, ale príchod do Bratislavy bol plný slnka a bol prísľubom krásneho jesenného dňa.

      Účelom akcie bolo navštíviť expozíciu Múzea dopravy, nachádzajúceho sa v meste Bratislava. Expozícia výstavy je jedinečná svojho druhu na Slovensku a je schopná žiakom našej školy ukázať technickú históriu dopravy, ako koľajovej, tak aj cestnej a lodnej a ukázať technické riešenia dopravy a jej vývoj. V expozícii bola zaradená aj výstava storočnice plavby dunajskej a československej plavby zámorskej, s odborným výkladom pracovníka týchto plavieb. Výklad bol veľmi zaujímavý a zároveň aj poučný. Súčasťou výstavy bolo množstvo veľmi pekných makiet súčasných aj historických plavidiel nákladnej a osobnej dopravy po Dunaji, a tiež makety niektorých bývalých československých zámorských lodí.

      Prehliadka múzea pokračovala expozíciou historických osobných a nákladných automobilov a motocyklov. Počas celej prehliadky múzea žiaci spolu s pedagógmi Ing. Balušíkom a Ing.Ďutkom premýšľali a riešili, ako by sa jednotlivé diely lodí a automobilov  vyrábali z technologického hľadiska a hľadiska CNC techniky.

      Po návšteve múzea akcia pokračovala prehliadkou Bratislavy formou výletného vláčika s výkladom o jednotlivých historických častiach hlavného mesta. Ukončením bola prehliadka okolia Parlamentu Slovenskej republiky a bratislavského hradu.

      Myslíme si, že akcia splnila svoj cieľ a po ťažkom a komplikovanom začiatku, kedy sa akcia organizovala v pomerne krátkom čase, bol záver výchovno-vzdelávacej aktivity prínosom nielen  pre žiakov, ale aj pre pedagogický dozor.

       

      Ing. Miloš Ďutka

                                                                                                   

     • Súťaž iBobor

     • Mesiac november je už tradične vyhradený pre on-line informatickú súťaž s názvom iBobor. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 17 žiakov odboru mechanik počítačových sietí z triedy II.D. Súťažili v kategórii junior, ktorá sa konala dňa 09.11.2023.

      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Súťažiaci mali za úlohu v časovom limite 40 minút vyriešiť 15 úloh (5 jednoduchých, 5 ťažkých a 5 náročných), ktoré preverili najmä ich logické myslenie.

      Ako sa jednotlivým súťažiacim darilo, sa dozvedia už nasledujúci deň prostredníctvom Edupage.

      Ing. Monika Hlaváčová

    • XVII. ročník celoslovenskej Súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl
     • XVII. ročník celoslovenskej Súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl

     • Dňa 08.11.2023 sa konala celoslovenská Súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 9 stredných škôl. Našu školu zastupovali žiaci z 3. ročníka študijného odboru mechanik strojov a zariadení - Patrik Buček a Daniel Bielik. Svedomito sa pripravovali v oboch disciplínach a v konečnom hodnotení obsadili vynikajúce prvé miesta jednak ako tím a aj ako jednotlivci.

      Samozrejme treba poďakovať aj kolegom pedagógom, ktorí ich výborne pripravili. Na praktickej príprave sa podieľal pán majster Jozef Talda a v teoretickej časti sa im venovala kolegyňa pani Ing. Zuzana Slaninková.    

      Gratulujeme k výkonu, ktorý naši chlapci predviedli! Odmenu z rúk pána riaditeľa si za krásnu reprezentáciu našej školy jednoznačne zaslúžili

       

      Ing. Jozef Sluka

    • Okresné kolo v stolnom tenise žiakov
     • Okresné kolo v stolnom tenise žiakov

     • Dňa 7.novembra 2023 sa naši žiaci J. Kršiak z 1.C a J. Chupáč, L. Rakovan a D. Popelka zo 4.D zúčastnili okresného kola v stolnom tenise žiakov. Súťaž sa konala v telocvični SOŠ v Považskej Bystrici. Po relatívne hladkých výhrach v skupine si naši žiaci vo finále zmerali sily so žiakmi považského gymnázia, ktorých napokon po napínavom súboji porazili.

      Chalanom gratulujeme k výbornému 1. miestu, ktoré zároveň znamená postup do krajského kola a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy.

      Mgr. Richard Fulek

    • Anna Karenina – návšteva divadelného predstavenia
     • Anna Karenina – návšteva divadelného predstavenia

     • V piatok 3. novembra 2023 sa žiaci 2.C triedy spolu s vyučujúcimi slovenského jazyka vybrali do Mestského divadla v Žiline na predstavenie Anna Karenina. Žiaci mali možnosť vidieť adaptáciu tohto svetoznámeho románu, ktorý poukazuje na tragédiu medziľudských vzťahov. Sedem postáv  hľadá životné šťastie a naplnenie. Dej sa odohráva v dnešnej dobe zbavenej tabuizovania mimomanželského pomeru. Javisko bolo upravené na stanicu, ktorá je symbolom cesty, príchodov, odchodov, miesta, kde všetko začína i končí. Vlaková stanica - metafora života a snaženia nájsť si tú správnu cestu.

      Hra v nás zanechala veľmi silný dojem. Najmä úvahy, ako sa zachovať v ťažkej životnej situácii, no s presvedčením, že láska naozaj existuje. Kostýmy, rekvizity  aj herecké spracovanie  sa nám  veľmi páčilo.  Sme radi, že sme mali možnosť ísť na toto predstavenie.

      Mgr. Možutíková

     • Záložka do knihy spája slovenské školy

     • 12. ročník celoslovenského projektu pre stredné školy

      Záložka do knihy spája slovenské školy

      Hrdinovia detektívnych románov

      Do tohto celoslovenského projektu zameraného na rozvoj a podporu kreatívneho čítania sa naša SOŠ strojnícka zapája každý rok. Študenti sa podrobnejšie počas výroby záložiek oboznámili s dielami a postavami povinných maturitných autorov svetovej i slovenskej detektívnej literatúry, napr. Agatha Christie, A. C. Doyle, R. Chandler, D. Dán a ďalší. Na ich záložkách sa najčastejšie objavovali hrdinovia ako: Hercule Poirot, Slečna Marplová, Sherlock Holmes, Phil Marlowe a iní.

      Záložky tvorili  žiaci prvého a druhého ročníka odboru grafik digitálnych médií. Spolu ich bolo 16. Pracovali aj na teoretickom, aj na praktickom vyučovaní pod odborným dohľadom Ing. M. Ďutku, Mgr. E. Turčániovej a MOV Mgr. B. Cehelského. Popri tom viedli hodnotnú diskusiu o prečítaných príbehoch, čo im pomáhalo pri umeleckom stvárnení literárnych motívov.

      S partnerskou školou  SOŠ strojníckou z Kysuckého Nového Mesta sme mali výbornú spoluprácu, záložky sme si navzájom vymenili, a tiež sme sa  obdarovali publikáciami, perami s logom školy a propagačnými predmetmi. Každý žiak, ktorý vyrobil záložku, bol zároveň obdarovaný záložkou z pridelenej partnerskej školy. Poďakovanie patrí  všetkým zúčastneným žiakom za ich úsilie vyrobiť záložku na jednej strane podľa svojich schopností a možností a na druhej strane ako darček pre zatiaľ neznámeho kamaráta z partnerskej školy. Rovnako im patrí vďaka aj za snahu podeliť sa o svoje čitateľské zážitky so svojimi spolužiakmi.

      Spracovala Mgr. Eva Turčániová