• Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Čo je to Európsky deň jazykov (EDJ)?

      Je to skvelý deň plný aktivít v oblasti jazykového vzdelávania v celej Európe. Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa od r. 2001 Európsky deň jazykov oslavuje každý rok 26. septembra.

       

      Prečo oslavujeme EDJ?

      Upriamujeme tým pozornosť verejnosti na význam výučby a učenia sa jazykov, aby sme lepšie porozumeli plurilingvizmu a interkulturalite.

       

      Vedeli ste, že...?

      • Na svete existuje 6000 až 7000 jazykov, ktorých súčasťou je 225 pôvodných európskych jazykov

      • Najväčším počtom jazykov sa hovorí v Ázii a v Afrike

      • Najmenej polovica svetovej populácie je bilingválna alebo plurilingválna, t.j. ľudia rozprávajú alebo aspoň rozumejú rozprávaniu v dvoch alebo viacerých jazykoch

       • Znalosť dvoch jazykov uľahčuje učenie sa ďalších jazykov, zlepšuje a zdokonaľuje proces myslenia.

       

      Žiaci našej školy sa tiež zapojili do osláv Európskeho dňa jazykov. Na hodinách anglického jazyka žiaci z viacerých tried absolvovali lingvakvíz, zameraný na európske krajiny a jazyky. Pomocou tohto kvízu si žiaci priblížili nevyhnutnosť osvojenia si cudzieho jazyka a zároveň si pripomenuli jedinečnosť a kultúrne osobitosti jednotlivých európskych krajín. Sme presvedčení, že žiaci našej školy budú myslieť perspektívne a uvedomia si, že kľúčom k poznaniu ostatných národov je zlepšiť svoj jazykový status.

     • Plenárne rodičovské združenie

     • Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 21.09.2023 o 15:15 hod v priestoroch školskej jedálne SOŠ strojníckej. Po jeho skončení sa budú konať triedne rodičovské združenia 1. ročníkov. Tešíme sa na Vás! 

     • Seminár eTwinning Poľsko

     • Aj naša škola sa zapája do programov vzdelávania prostredníctvom európskych podporných vzdelávacích organizácií.

      V dňoch 6. až 9. septembra 2023 sa náš kolega Jaroslav Hamár zúčastnil semináru týkajúceho sa platformy eTwinning, konaného pod záštitou Erasmus+ v poľskom meste Gdyňa. Táto platforma je miestom, kde sa môžu stretávať všetky strany v sektore vzdelávania a nájdu si na nej aktuality, rozhovory, publikácie, praktické rady a príklady, kurzy, ale aj partnerov pre školské projekty Erasmus+.

      Taktiež sa mal možnosť  pozrieť na vyvrcholenie súťaže odborných zručností mládeže „Euroskills Gdaňsk 2023“, kde okrem testovania iných zručností boli aj súťaže vo výrobe strojných súčiastok prostredníctvom CNC obrábacích strojov, v robotizácii a automatizácii.

     • Účelové cvičenie 1. a 2. ročníkov

     • Žiaci prvých a druhých ročníkov v  dňoch 7. a 8. septembra 2023 absolvovali účelové cvičenie.

      Po výstupe  na považskobystrickú Kalváriu a chvíľke oddychu si na jednotlivých stanovištiach  vypočuli informácie zo zdravotnej prípravy, topografie a naučili sa niečo o zbraniach hromadného ničenia a civilnej obrane.

      Taktiež si mohli vyskúšať streľbu zo vzduchovky a hod granátom na cieľ. Počasie bolo priaznivé, a tak aj takýmto spôsobom mohli žiaci získať nové vedomosti  a zopakovať to, čo sa už naučili v predchádzajúcich rokoch. 

       

      Mgr. Martina Andrašková

     • Slávnostné otvorenie školského roku 2023/2024

     • Opäť sme otvorili brány našej školy a privítali späť po letných prázdninách našich študentov.

      Slávnostného otvorenia sa zúčastnili aj zástupcovia zamestnávateľov, pán František Lišaník, riaditeľ spoločnosti Mikrotech s.r.o. a pán Jaroslav Šedivý, riaditeľ spoločnosti Danfoss Power Solutions a.s.

      Tento školský rok je pre nás výnimočný. Bude sa niesť  v duchu osláv 90 rokov prípravy na odborné povolania. Je to skutočný dôkaz toho, že niečo na našej škole robíme dobre a že naši absolventi sú úspešní a žiadaní na pracovnom trhu.

      Želáme Vám, milí naši študenti, úspešný začiatok nového školského roka, pevné zdravie a šťastie, pretože keď nás bude sprevádzať zdravie a šťastie, všetko spolu úspešne zvládneme!