• Slávnostné ukončenie školského roku 2022/2023

     • Dnes sme spoločne ukončili školský rok 2022/2023 a našim žiakom sme zaželali krásne a pohodové prázdniny. Slávnosť sa niesla v duchu odmeňovania najlepších žiakov, ktorí získali ceny za výborný prospech alebo za reprezentáciu školy v rôznych súťažiach. Ďalší boli odmenení za výhry v disciplínach počas včerajšej Letnej olympiády SOŠ strojníckej.

      Stalo sa totiž tradíciou, že vždy v lete máme u nás v škole športovú olympiádu. Školská olympijská hymna, zapálený olympijsky oheň, vlajky v rukách zástupcov jednotlivých tried, olympijsky sľub – to všetko vybudí žiakov školy k fantastickým športovým výkonom. Mnohé, niekedy aj uletené disciplíny zaručujú zábavu, ale aj tvrdý, nekompromisný boj o prvenstvo, ktoré znamená pre víťaznú triedu zisk putovného pohára riaditeľa SOŠs a nemalú finančnú odmenu zo Združenia rodičov SOŠs.

      Užite si, milí žiaci, voľné dni! Všetci učitelia a majstri Vám prajú krásne prázdniny, dobre si oddýchnite, zabavte sa a v septembri sa opäť vidíme.

     • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • Dňa 30.6.2023 piatok bude upravený čas na výdaj obedov z dôvodu odovzdávania vysvedčení od 9.30 hod do 12.00 hod. Výdajný čas platí pre všetky školy a zamestnancov škôl.

      Monika Surová
      vedúca Jedálne SOŠs

     • OZNAM PRE ZÁUJEMCOV O KURZY CUDZÍCH JAZYKOV

     • Jazyková škola v Trenčíne je jedinou jazykovou školou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a má svoje elokované pracoviská aj v Prievidzi, Považskej Bystrici a Púchove. Vyučovanie na jazykovej škole bude prebiehať aj on-line formou.

      Všetkým záujemcom, ktorí chcú v budúcom školskom roku 2023/2024 navštevovať kurzy cudzích jazykov v Jazykovej škole Trenčín oznamujeme, že vstupné testy sa budú konať v dňoch 26. a 27.6.2023 o 16.00 a zápis v dňoch 28. a 29.6.2023 v čase od 14.00 do 17.00.

      Vstupné testy sú určené záujemcom, ktorí chcú nastúpiť do vyššieho ročníka. Začiatočníkom stačí prísť na zápis.

       

     • Exkurzia žiakov vo firme Spanner SK, k.s.

     • Dňa 19. júna sa žiaci 1.A triedy odboru mechanik nastavovač pod vedením majstrov odbornej výchovy Romana Popelku a Jána Vozárika zúčastnili exkurzie vo firme Spanner SK. Našich žiakov privítala v priestoroch firmy marketingová manažérka Ing. Beráková MBA, ktorá ich oboznámila s históriou firmy.

       

      Firma Spanner SK bola na Slovensku založená v roku 2005 v Považskej Bystrici. Spanner SK, k.s. je modernou strojárskou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá vlastnými vývojovými aktivitami, navrhovaním a konštrukciou produktov, zákazkovou výrobou, výrobou prototypov a finálnych strojových zariadení, spracovaním plechov, výrobou zváraných zostáv a montážnych celkov na kľúč. Súčasťou zákazkovej výroby je napr. konštrukcia strojov, výroba kotlov na biomasu, tepelných výmenníkov, filtračných systémov, mechanických častí baliacich liniek a tiež častí strojových zariadení, ktoré slúžia na zber, triedenie a recykláciu rôznych materiálov.

       

      Počas exkurzie ich po výrobnom procese sprevádzal priamo výrobný riaditeľ Ing. Kvašňovský, ktorý žiakom ukázal  a opísal jednotlivé výrobné procesy. Žiaci priamo v praxi videli  technológie používané pri opracovávaní kovov, ako napríklad metódy a spôsoby ohýbania a zvárania. Žiaci boli radi, že mohli lepšie spoznať úspešnú firmu. Pán riaditeľ aj marketingová manažérka firmy ocenili spoluprácu z našou školou pri duálnom vzdelávaní.

    • Verejné uznanie z rúk primátora mesta Považská Bystrica
     • Verejné uznanie z rúk primátora mesta Považská Bystrica

     • Primátor mesta udelil Strednej odbornej škole strojníckej v Považskej Bystrici pri príležitosti 90. výročia začiatku systematizovanej strojárskej prípravy a 70. výročia postavenia a odovzdania dnešného areálu verejné uznanie za dlhoročné zásluhy a výrazný podiel na odbornej príprave, vzdelávaní a výchove mladých ľudí, výborné výsledky vo výchovno-vzdelávacej práci a za aktívnu spoluprácu so zamestnávateľskou sférou v meste a regióne.

     • Exkurzia vo firme Power Grid s. r. o.

     • Dňa 19. júna sa žiaci 2.E triedy odboru elektromechanik - silnoprúdová technika, pod vedením učiteľky odborných predmetov Ing. Z. Slaninkovej  zúčastnili exkurzie v Power Grid s.r.o.

      Táto firma sa zaoberá meraním kvality elektrickej energie, dodávkou zariadení zvyšujúcich kvalitu energie a distribučnou činnosťou.  Vyrába komponenty, výkonovú elektroniku a nízkovýkonové polovodiče.

      Ing. Slaninková

       

     • Exkurzia žiakov vo firme MEDEKO CAST s.r.o.

     • Dňa 8. júna sa žiaci 2.B triedy odboru mechanik nastavovač pod vedením učiteľov odborných predmetov Ing. J. Ďurdíka a Ing. A. Moravčíkovej zúčastnili exkurzie v rodinnej  firme Medeko. Táto slovenská  firma vyrába zliatiny z farebných kovov, spájky, polotovary a hotové odliatky. Vo výrobe okrem primárnych kovov zhodnocuje aj kovový odpad.

      Našich žiakov počas exkurzie sprevádzala  Ing. Martišková, ktorá ich oboznámila s históriou firmy. Tá vznikla už v roku 1994 a jej  majitelia  sa zo začiatku venovali len obchodovaniu s kovovým šrotom, ktorý skupovali a exportovali do hút v Nemecku. V súčasnosti firma okrem obchodovania sa venuje   výrobe odliatkov a strojárskej výrobe. Žiaci priamo v praxi videli  technológie používané pri opracovávaní kovov, ako napríklad metódy a spôsoby trieskového obrábania. Žiaci si prezreli aj  novú halu zlievarne presného liatia M6, ktorá sa oficiálne - 14. apríla 2023 stala  súčasťou  firmy. Súčasťou haly je aj plne automatizovaná obaľovňa a sušiareň odliatkov, ktoré nahradili ťažkú manuálnu prácu zamestnancov.

      Žiaci boli radi, že mohli lepšie spoznať firmu, ktorá bola vďaka Nadácii Medeko aj v tomto roku  organizátorom súťaže Mladý talent Považskej Bystrice 2023. Ďakujeme.

       

      Ing. Ján Ďurdík

    • XVI. ročník Medzinárodnej súťaže odborných vedomosti a praktických zručnosti žiakov stredných odborných škôl
     • XVI. ročník Medzinárodnej súťaže odborných vedomosti a praktických zručnosti žiakov stredných odborných škôl

     • Stredná odborná škola strojnícka v Považskej Bystrici bola usporiadateľom XVI. ročníka Medzinárodnej súťaže odborných vedomosti a praktických zručnosti žiakov stredných odborných škôl v odboroch obrábač kovov, mechanik nastavovač a programátor obrábacích a zváracích strojov. Súťaž sa uskutočnila v dňoch 1. – 2. júna 2023 pod záštitou hlavného garanta súťaže, spoločnosti thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s., Považská Bystrica a partnermi, ktorými boli Trenčiansky samosprávny kraj,  Termálne  kúpele   Rajecké  Teplice a Sandvik Coromat. Do 16. ročníka medzinárodnej súťaže sa zapojilo 10 dvojčlenných súťažných tímov – 2 tímy z Nemecka, 3 tímy z Česka a 5 tímov zo Slovenska. Súťažilo sa v kategóriách jednotlivcov a družstiev a pribudli kategórie Najlepší frézar a Najlepší sústružník.

      Súťaž bola pre všetkých účastníkov cennou skúsenosťou v ich ďalšom profesijnom napredovaní. Vedúci tímov si popri hodnotení súťažných prác mali možnosť pozrieť priestory SOŠ strojníckej, vymeniť si skúsenosti z odborného vzdelávania a prípravy nielen na Slovensku, ale i v Čechách a v Nemecku. Ocenili ako odbornú úroveň, tak i technickú prípravu súťaže. Všetci zúčastnení, žiaci i pedagógovia, mali možnosť vidieť strojársku výrobu ložísk počas exkurzie vo firme thyssenkrupp rothe erde Slovakia, a.s. Považská Bystrica, kde prebehlo i záverečné vyhodnotenie súťaže za účasti  predstavenstva spoločnosti.

      V tomto ročníku v kategórií jednotlivcov sa na 3. mieste  umiestnil žiak Nikita Bitschkow z Odborného učilišťa thyssenkrupp rothe erde, GmbH    Beckumer, Nemecko. Druhé a prvé miesto patrí našim žiakom. Jakub Hoferica z 3.A sa umiestnil na druhom mieste a víťazom je Jakub Ondrásky z triedy 3.B.

      V kategórií družstiev sa na treťom mieste umiestnil tím Strednej odbornej školy technickej Čadca v zložení Branislav Čierňava a Marek Rudinský, druhé miesto obsadil tím z Odborného učilišťa thyssenkrupp rothe erde, GmbH Beckumer, Nemecko v zložení Maxim Eisenmann a Leon Sippel a prvé miesto v kategórii družstiev získala naša Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica v zastúpení Jakub Hoferica a Jakub Ondrásky.

      Naši dvaja chlapci získali aj ocenenia v kategórii Najlepší frézar, kde Jakub Ondrásky získal 1. miesto a Jakub Hoferica 2. miesto a na dôvažok si v kategórii Najlepší sústružník Jakub Ondrásky odniesol aj strieborná ocenenie.

      Víťazom boli odovzdané diplomy a hodnotné vecné ceny. Ostatní účastníci súťaže dostali upomienkové predmety od firmy thyssenkrupp rothe erde Slovakia  a diplom za účasť v súťaži. Veríme, že toto ocenenie im pomôže pri získavaní zamestnania v strojárskom priemysle.

      Všetkým víťazom blahoželáme!

      Ing. Anton Bajza

      zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie