• Slávnostné vyradenie maturantov

     • Dnes bol na našej škole smutno – krásny deň, ktorý sa niesol v znamení slávnostného vyradenia našich maturantovi. Z rúk pána riaditeľa, zástupcov zamestnávateľov a svojich triednych učiteľov si prevzali maturitné vysvedčenia, výučné listy, osvedčenia od SOPK a tí najšikovnejší aj krásne odmeny.

      Naši milí, práve sa pred Vami odomkli dvere, ktoré Vám otvárajú priestor a možnosť zažiť niečo nové, nepreskúmané a spoznať nový, neprebádaný svet. Tento nový svet bezpochyby vyvolá v každom z vás iné pocity. Niektorí ste plní očakávaní a tešíte sa naň. Iní ste neistí a neviete, čo máte očakávať. Možno sú medzi vami aj takí, ktorí sa boja a nechcú cez tieto otvorené dvere prejsť.

      Musíte si uvedomiť, že závisí hlavne od vás, ako bude ten svet vyzerať a ako si poradíte s nástrahami, ktoré na vás budú za rohom číhať. Vieme, že väčšina si s týmito nástrahami hravo poradí a veríme, že výskok z odrazového mostíka, ktorým je dnešný deň, bude mať pre každého z vás pohodlné pristátie, a že plavba vo vlnách života bude hladká a bezproblémová. VEĽA ŠŤASTIA!!!

       

     • Rozlúčka s maturantmi

     • Dnešný piatkovo-13-kový májový deň sa na našej škole niesol v znamení maturantmi dlho očakávaného odchodu zo školských lavíc. Tak, ako to býva u nás tradíciou, posledný deň pred akademickým týždňom patril slávnostnej rozlúčke s nimi. Maturanti zavŕšili svoj každodenný pobyt v škole a opustili jej brány, aby sa počas nasledujúceho týždňa čo najlepšie pripravili na skúšku dospelosti.

       

      Milí maturanti,

      želáme Vám, aby ste čo najlepšie využili akademický týždeň, aby ste svojimi vedomosťami potvrdili, že čas strávený v školských laviciach nebol časom premárneným a aby ste pri zelenom stole pozitívne prekvapili nielen seba, ale aj svojich rodičov a Vašich učiteľov.

       

      A potom Vás už čaká svet…

    • Medzinárodná súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN
     • Medzinárodná súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN

     • Dňa 11. apríla 2022 sa uskutočnila medzinárodná súťaž MATEMATICKÝ KLOKAN, ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy v dvoch kategóriach:

      • v kategórii KADET O12  - 9 žiakov

      Samuel Blaško, žiak I.A

      Samuel Adamčík, žiak I.D

      Lukáš Hanínec, žiak I.D

      Jakub Hoferica, žiak II.A

      Peter Hoferica, žiak II.A

      Jakub Jankoviech, žiak II.A

      Ľubomír Mazák, žiak II.A

      Zdenka Majtánová, žiačka II.D

      Marián Olšavský, žiak II.D

       

      • v kategórii JUNIOR O34 – 2 žiaci

      Jakub Boško, žiak III.D

      Jakub Jozef Sádecký, žiak III.D

       

      Výsledky žiakov:

      • V kategórii KADET O12 na Slovensku súťažilo 2 161 žiakov z prvých a druhých ročníkov. Našim úspešným žiakom, ktorí sa umiestnili v prvej štvrtine výsledkovej listiny, gratulujeme k výborným výsledkom:

      Peter Hoferica získal 82 bodov s percentilom 94,68 %

      Jakub Hoferica získal 71 bodov s percentilom 86 %

      Ľubomír Mazák získal 71 bodov s percentilom 86 %

      Samuel Adamčík  získal 64 bodov s percentilom 76,3 %

       

      • V kategórii JUNIOR O34 na Slovensku súťažilo iba 1 039 žiakov z tretích a štvrtých ročníkov. V tejto kategórii sa najlepšie umiestnil Jakub Boško, ktorý získal 82 bodov s percentilom 93,83 %. Gratulujeme k úspechu.

      Všetkým ostatným žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy v medzinárodnej súťaži a dúfame, že budú vzorom aj pre ostatných žiakov pre zapojenie sa do súťaže v ďalšom ročníku.

    • Exkurzia v meste Kremnica
     • Exkurzia v meste Kremnica

     • V piatok 6.mája 2022  študenti 4.B a 4.D triedy navštívili historické mesto Kremnica. Cieľom ich návštevy bola Expozícia Mincovne a raziareň Kremnica a banská štôlňa Andrej.

      Návšteva sa začala prehliadkou banskej štôlne Andrej, ktorú nazývajú aj ,,križovatka storočiami.“ Počas 60 minút absolvovali dobrodružnú prechádzku časom, oboznámili sa s históriou dobývania zlato – striebornej rudy, z ktorej  sa v 14. a 15. storočí   vyrobila podstatná časť zlata v Európe. Štôlňou sa prešli v žltých prilbách s čelovkami  približne 80 metrov pod povrchom a dozvedeli sa o podmienkach a ťažkej práci vtedajších baníkov pri razení zlata. Po absolvovaní prehliadky štôlne sa študenti presunuli do  expozície Mincovne. Tu najskôr absolvovali prehliadku mincí a krátku prezentáciu mincovne.

      Potom si študenti pozreli priestory starej raziarne, v ktorej sú ešte dodnes funkčné historické stroje značky Vulkan. Pracovníčka mincovne ukázala študentom ako tieto stroje pracujú. Dodnes sa tu razia napríklad odznaky. Následne mali študenti možnosť  nahliadnuť do priestorov novej raziarne a vidieť raziace stroje  priamo pri razbe a balení mincí. Mincovňa je v prevádzke už 687 rokov a zaradila sa medzi pamiatky  Európskeho kultúrneho dedičstva.

      Túto zaujímavú a poučnú exkurziu sme absolvovali v rámci projektu Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou pod hlavičkou OP Ľudské zdroje.

       Ing. Laurenčíková

     • Prehliadka Literárnej expozície P.O. Hviezdoslava a Čaplovičovej knižnice v Dolnom Kubíne

     • Orava je rodiskom veľkého množstva literárne činných osobností, čoho odrazom je aj počet literárnych expozícií v správe Oravského múzea. Dňa 4.mája 2022 navštívili žiaci našej školy /3.C a 3.D triedy/ v sprievode svojich triednych učiteľov Mgr. E. Turčániovej a Ing. J. Ormandyho mesto Dolný Kubín, konkrétne mali namierené do historickej budovy Čaplovičovej knižnice – pozrieť si unikátnu Literárnu expozíciu P.O. Hviezdoslava. Ako povedala Mgr. Turčániová: “Počasie nám prialo, cesta ubehla bez problémov, a tak sme si mohli v pokoji vychutnať prehliadku spojenú s odborným výkladom pani sprievodkyne. So svojimi postrehmi a novými vedomosťami z tohto literárneho podujatia sa srdečne podelíme aj s ostatnými“.

      Literárna expozícia v troch miestnostiach približuje život a tvorbu jedného z najvýznamnejších realistických autorov slovenskej literatúry z prelomu 19. a 20. storočia – básnika, dramatika, prekladateľa a advokáta Pavla Országha Hviezdoslava (1849 Vyšný Kubín – 1921 Dolný Kubín). Textový a obrazový materiál je doplnený originálnymi osobnými pamiatkami z pozostalosti básnika Pavla Országha Hviezdoslava.  Je to jeho pracovňa, časť salónu, odev, dary k životným jubileám a množstvo predmetov osobnej potreby.

      Čaplovičova knižnica

      Pri príležitosti 170. výročia darovania Čaplovičovej knižnice rodákom bola 20. apríla 2009 slávnostne otvorená nová expozícia venovaná vzácnemu historickému fondu jej zakladateľa Vavrinca Čaploviča z Jasenovej (1778 – 1853).

      Mgr. Turčániová uviedla: „Mali sme príležitosť oboznámiť sa so životom vzdelanca a súkromného zberateľa kníh Vavrinca Čaploviča a s jeho rukopisnou darovacou listinou z 15. apríla 1839, ktorou daroval svoju zbierku Oravskej stolici. Prostredníctvom krátkych charakteristík s ukážkami titulných strán a príloh sme získali prehľad o všetkých vedných odboroch zastúpených v knižničnom fonde (lexikóny a bibliografie, teológia, filozofia, história a zemepis, sociológia, právo, filológia, beletria, matematika, prírodné vedy, umenie, revue a varia). Dozvedeli sme sa, že v Čaplovičovej knižnici evidujú 93 696 knižničných jednotiek z obdobia 14. – 21. storočia. Historická knižnica, ktorej základ položil Vavrinec Čaplovič, je verejnosti známa ako Bibliotéka Čaplovičiana“.

     • VET day Seminár Opole

     • V dňoch 29. a 30. apríla 2022 sa naši dvaja kolegovia, Ing. Peter Tamaši a p. Rastislav Hruškovič,  zúčastnili VET day Semináru v poľskom meste Opole.

       

      Prednášky boli zamerané na využitie KUKA robota v priemysle a odbornej praxi, využitie platforiem Arduino a Micro:bit vo výučbe programovania v odbornej praxi a prínosy programovania LEGO MINDSTORMS, takisto v odbornej praxi.

       

      Prednášky poskytli iné pohľady na využívanie nových a moderných technológií v praktickom využití a vo vyučovacom procese,  na metodiku vyučovania  odborného predmetu a odborného výcviku s využitím nových platforiem priemyslu a osvojenie si metód výučby programovania mikroprocesorov a robotov za pomoci interaktívneho zapojenia sa žiaka  pri tvorbe samotného projektu – teda oblasť, ktorá žiaka najviac zaujíma. Zdôraznený bol aj fakt, že je nevyhnutné novými spôsobmi vo vyučovaní napĺňať požiadavky praxe tak, aby profil absolventa  smeroval  na celkový pohľad priemyslu, v ktorom  je potrebné  prepojenie technológií strojárstva, elektrotechniky a informatiky.

       

      Sekundárnym cieľom tejto akcie bola aj výmena skúseností medzi pedagogickými zamestnancami z vybraných škôl z Česka, Slovenska a Poľska. Neformálnymi rozhovormi sa zistilo, že sa aj v ostatných školách stretávajú s podobnými problémami, ako na našej škole. Pedagógovia sa zhodli, že žiaci sa ako takí v podstate nemenia, ale technológie sa v priebehu času vyvíjajú veľmi rýchlo a je problémové, najmä pre starších pedagógov, udržať s novými technológiami a postupmi krok.

       

      Po výmene názorov kolegami sa naši pedagógovia utvrdili v tom, že naša škola sa z pohľadu počtu žiakov zapojených v systéme DV a takisto aj počtom zamestnávateľov radí medzi najlepšie vzdelávacie inštitúcie.  

     • Oznam školskej kuchyne - zmena ceny stravnej jednotky pre žiakov

     • Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že vzhľadom k neustále sa zvyšujúcim cenám potravín, energií a surovín zvyšujeme od 1.5.2022 cenu stravnej jednotky pre žiakov zo sumy

      1,79 eura na 2,06 eura.

       

      Za pochopenie ďakujem

      Zdena Melicheríková