• Zimná olympijská súťaž 2022

     • Na našej škole sa už stalo tradíciou, že vždy v predposledný deň školského vyučovania pred zimnými prázdninami máme u nás v škole športovo – zábavnú  olympiádu. Vlajky v rukách zástupcov jednotlivých tried, zapálený olympijsky oheň, olympijské sľuby súťažiacich a aj rozhodcov – to všetko vybudí žiakov školy k fantastickým výkonom. Na druhý deň sú výsledky jednotlivých súťaží a aj celkové umiestnenie tried vyhlásené na malej vianočnej akadémii.

      Ani tento rok tomu nebolo inak a aj dnes sme sa všetci stretli, aby sme spolu strávili príjemné dopoludnie. Disciplín bolo neúrekom a naši žiaci nám predávanie cien spríjemnili krásnym kultúrnym programom.

      Čo dodať? Nastal ten čas, aby sa o malú chvíľu zatvorili brány našej školy a otvorili sa iné, čarovné, ktoré nás prenesú do krajiny Vianoc, teda do krajiny šťastia, radosti, pohody, darčekov, dobrého  jedla a času strávenom s našimi najbližšími.

      SOŠ strojnícka Považská Bystrica Vám všetkým želá krásne Vianoce a šťastný nový rok 2023!

     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

     •       Dňa 9. decembra 2022 sa na našej škole uskutočnil 15. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorá preverila vedomosti našich študentov.

           Chlapci si zmerali sily najskôr v písomnej časti, v didaktickom online teste s rozličnými typmi úloh s rôznou náročnosťou, zameraných na prácu s textom, čítanie s porozumením a overenie vedomostí a zručností z jednotlivých jazykových rovín a teórie literatúry (získať mohli max. 25 bodov). V písomnej časti tvorili vlastný text, žiaci preukázali schopnosť písať žánrovo a štýlovo diferencovane, s čo najväčšou možnou mierou originality (max. 15 bodov). Poslednou bola ústna časť súťaže, táto tvorila samostatnú prípravu a prednesenie rečníckeho prejavu na zadanú tému, pričom súťažiaci mali predniesť najmenej 10 viet naspamäť, využiť príznaky rečníckeho štýlu a uplatniť prvky verbálnej a neverbálnej komunikácie (max. 15 bodov).  Spolu mohli získať max. 55 bodov.  Súťažilo sa v dvoch kategóriách.

      V kategórii A súťažili študenti 1. a 2. ročníkov. Víťazmi sú:

      1. miesto:  Jozef Hladký I.A – 34 bodov
      2. miesto:  Alex Mešter I.B – 33 bodov
      3. miesto: Samuel Blaško II.A – 31 bodov

      V kategórii B si zmerali sily študenti 3. a 4. ročníkov. Najlepší výsledok získali:

      1. miesto: Marián Olšavský III.D – 41 bodov
      2. miesto: Jakub Hoferica III.A – 38 bodov
      3. miesto: Damián Popelka III.D – 35 bodov

      Úspešným riešiteľom sa stal Marián Olšavský, ktorý postupuje do krajského kola.

      Všetkým súťažiacim ešte raz ďakujeme za účasť a želáme veľa úspechov!

       

      Mgr. Možutíková

       

       

     • Exkurzia vo firme Spanner SK, k. s.

     • Dňa 15.12.2022 sa žiaci 1.C odboru mechanik strojov a zariadení pod vedením majstra odbornej výchovy Jozefa Taldu  zúčastnili exkurzie vo firme Spanner SK, k.s.

      Spanner SK, k.s. je inovatívna strojárska spoločnosť zaoberajúca sa vlastnými vývojovými aktivitami, navrhovaním a konštrukciou produktov, výrobou prototypov a finálnych strojových zariadení so sídlom v Považskej Bystrici. Zákazníkom poskytuje komplexné služby v oblasti výroby založenej na spracovaní plechov, zváraní, opracovaní a v neposlednom rade mechanickú, pneumatickú a elektrickú montáž komponentov ukončenú funkčným testom zariadenia.

      Súčasťou  zákazkovej výroby je napr. konštrukcia strojov, výroba kotlov na biomasu, tepelných výmenníkov, filtračných systémov, baliacich zariadení, liniek pre drevospracujúci priemysel, píl pre stavebníctvo a tiež častí strojových zariadení, ktoré slúžia na zber, triedenie a recykláciu rôznych materiálov.

      Žiaci videli výrobu kotlov na biomasu, zváranie a aj samotnú montáž. Počas exkurzie nás sprevádzala Ing. Beráková a Ing. Kvašňovský,  za čo sa im chceme poďakovať.

      MOV Jozef Talda

    • Týždeň otvorených dverí
     • Týždeň otvorených dverí

     • Stredná odborná škola strojnícka Považská Bystrica organizovala v dňoch 5. – 9.12. 2022 „Týždeň otvorených dverí“.  Každý deň od 8:00 do 16:00 si verejnosť mohla pozrieť priestory školy, ako napríklad odborné učebne na teoretickom vyučovaní, revitalizovanú posilňovňu a multifunkčné ihrisko a zrekonštruované dielne odborného výcviku. V dňoch 5.12. a 7.12. 2022 sa záujemcovia o štúdium stretli so zástupcami firiem zapojených v systéme duálneho vzdelávania. O túto udalosť prejavilo záujem niekoľko stoviek žiakov základných škôl a ich rodičov z blízkeho, ale aj širšieho okolia.

      Návštevníci Týždňa otvorených dverí sa zaujímali  o všetky ponúkané odbory SOŠ strojníckej, kde rezonovali najmä odbory mechanik strojov a zariadení a mechanik nastavovač, obrábač kovov, či mechanik opravár - stroje a zariadenia, ktorý je na trhu práce veľmi žiadaný.

      Ani odbory mechanik elektrotechnik - automatizačná technika, mechanik počítačových sietí  a elektromechanik nezaostávali v záujme žiakov, či rodičov. Pre kreatívnych záujemcov v oblasti web stránok a grafiky bol veľký záujem o odbor grafik digitálnych médií. Táto akcia sa zaradila medzi ďalšie úspešné  aktivity týkajúce sa spolupráce zamestnávateľov a SOŠ strojníckej.

     • 10.12. - Medzinárodný deň ľudských práv

     • Pri tejto príležitosti sme na našej škole zorganizovali školské kolo Olympiády ľudských práv. Žiaci mali možnosť vyjadriť svoje názory na vybrané témy z problematiky ľudských práv a ich porušovania.

      Tohtoročnej olympiády sa zúčastnilo 22 žiakov.  Ďakujeme všetkým súťažiacim, ktorí sa rozhodli rozšíriť  poznatky o ľudských právach v čase, keď sme svedkami ich stáleho porušovania vo svete.

      Výsledky:1. miesto Peter Turza 3.A

                      2. miesto Peter Hoferica  3.A

                      3. miesto  Marián Olšavský  3.D

      Gratulujeme!

       

      Ing. Jana Laurenčíková

     • Mikuláš na našej škole

     • V utorok ráno 6. decembra 2022 zavítal do našej školy svätý Mikuláš spolu s anjelmi a čertami. Mikuláš a jeho pomocníci obchádzali triedy a dielne praktického vyučovania, ale nevynechali ani ekonomické oddelenie a kuchyňu a obdarovávali  dobrých žiakov a učiteľov sladkosťami.

      Mikuláš učiteľov upozornil, aby nezabudli,  že na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa, každá päťka odpúšťa sa. A to bol ďalší krásny deň na SOŠ strojníckej, ktorý našim študentom, učiteľom a zamestnancom venoval Študentský parlament.