• Okresné kolo v cezpoľnom behu

     • Po viac ako ročnej prestávke sa konečne opäť rozbiehajú športové súťaže medzi strednými školami.

      Ako prvé v poradí bolo na programe okresné kolo v cezpoľnom behu. Nové podmienky súťaže nám umožnili vyslať reprezentantov školy v dvoch kategóriách. V prvej kategórii (žiaci 9. ročníkov ZŠ a 1. - 2. ročníky SŠ) nás zastupovali Jakub Hoferica a Peter Hoferica z 2.A a Samuel Blaško z 1.A. Druhá kategória (len stredné školy) bola zastúpená Martinom Bizubom, Petrom Kopeckým Peter a Jánom Majtánom z 2.E. Po odbehnutí 4 km sa chlapci v oboch kategóriách umiestnili na veľmi peknom druhom mieste. Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a želáme im ešte veľa športových úspechov.

     • Dôležitý oznam - samotestovanie žiakov

     • Vážení rodičia, milí študenti,

       

      z MŠVVaŠ sme obdržali e-mail s pripomenutím povinnosti odosielania potvrdenia o vykonaní samovyšetrovacieho  Ag testu. V pokynoch máme uvedené, že zákonný zástupca/plnoletý žiak zašle cez Edupage potvrdenie o vykonaní AG testu (v časti Žiadosti/Vyhlásenia, tlačivo Domáci AG samotest – oznámenie o použití). Zákonný zástupca/plnoletý žiak škole potvrdzuje VYKONANIE poskytnutého testu, výsledok testu škole oznamuje len v prípade, že bol žiak pozitívny a zostáva doma.

       

      Pokiaľ test použijete, PROSÍM VÁS, aby ste nám cez Edupage odoslali túto informáciu. Nie všetci žiaci školy z kapacitných dôvodov dostali samotesty a ich ďalšia distribúcia závisí od toho, ako budeme v spolupráci s rodičmi vykazovať ich použitie.


      Ďakujem za spoluprácu.

     • Plenárne rodičovské združenie pre 1. ročníky

     • Vážení rodičia žiakov 1. ročníkov, pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 22.09.2021 o 15:15hod v priestoroch školskej jedálne SOŠ strojníckej. Združenie sa bude konať v súlade s platnými  epidemickými opatreniami. Tešíme sa na Vás!

     • Slávnostné otvorenie školského roku 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí študenti, slávnostné otvorenie školského roku 2021/2022 sa uskutoční dňa 02. 09. 2021 o 08.30 hod. pred budovou školy. Vzhľadom na aktuálnu situáciu je potrebné pri nástupe postupovať podľa pokynov a usmernenia MŠVVaŠ SR, čo znamená, že zákonný zástupca/plnoletý žiak predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy (t.j. 02. 09. 2021) vyplnené tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ (viď príloha). Tlačivo môžete odovzdať triednemu učiteľovi ako v papierovej, tak aj v elektronickej podobe (v Edupage – časť žiadosti/vyhlásenia).

      Takisto je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty vhodne zvolenými osobnými ochrannými pomôckami v súlade s aktuálne platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR, dodržiavať odstupy a dezinfekciu rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR.

      Pre žiakov prvých ročníkov  je otvorenie nového školského roka o 8:00priestoroch školskej jedálne.

     • Oznam školskej jedálne

     • Študenti, ktorí sa doteraz stravovali, ale aj noví študenti, ktorí nepoužívali čip alebo iné médium na stravu, sa musia prísť OSOBNE ZAREGISTROVAŤ. Prineste si, prosím, so sebou napríklad kartu na MHD, ISC kartu, prípadne dochádzkový čip, ktorý používate, tu sa zosníma a bude Vám pridelené IDENTIFIKAĆNÉ ČÍSLO. Toto ID číslo budete používať pri platbe na účet ako variabilný symbol. Takisto toto číslo použijete pri registrácii v aplikácii Strava.cz, cez ktorú si budete prihlasovať a odhlasovať stravu.

       

      V prípade ďalších informácii ma, prosím, kontaktujte v čase od 7.00hod -14.00 hod v kancelárii školskej jedálne.

      tel.číslo:042/43405,  0905 77 11 08 Surová Monika

      email: kuchyna.sos@gmail.com

      Z DÔVODU SÚČASNEJ SITUÁCIE SI MUSÍTE NOSIŤ SVOJ VLASTNÝ PRÍBOR.

     • OZNAM pre žiakov a rodičov žiakov - záujem o samotesty na COVID-19

     • Vážení rodičia, milí žiaci, ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch JE testovanie domácimi antigénovými samotestami DOBROVOĽNÉ a BEZPLATNÉ a nie je tým podmienený vstup do školy. Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek.

       

      Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

       

      Prosíme o vyjadrenie záujmu do 26.08.2021 do 08:00 prostredníctvom správy svojmu triednemu učiteľovi cez Edupage.

     • OZNAM ŠKOLSKEJ KUCHYNE

     • Žiadame žiakov, ktorí majú ešte doma stravenky z októbra 2020, aby nám ich priniesli a my ich preplatíme, nakoľko je koniec školského roka.

      V kancelárie sme každý deň od 7.00 hod – 14.00 hod.

      V prípade informácii ma prosím kontaktujte na tel. čísle 042/4340524. Monika Surová, jedáleň SOŠs.

     • OZNAM ŠKOLSKEJ KUCHYNE

     • Milí študenti, prosíme Vás, aby ste si osobne prišli urobiť registráciu na stravu, nakoľko prechádzame na elektronickú formu objednávania stravy. Sme Vám k dispozícii v čase od 7.00hod do 14.00hod. v kancelárii školskej jedálne.

       

      Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel. čísle 042/4340524  alebo 0905 771108.

     • Obnovenie vyučovanie od 17.5.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, rozhodnutím ministra školstva sa s účinnosťou od 17.5.2021 obnovuje vyučovanie vo všetkých materských, základných a stredných školách. Vyučovanie na našej škole bude prebiehať podľa platného rozvrhu s tým, že v prvých dňoch bude zamerané na opakovanie a upevňovanie učiva.


      Naďalej je potrebné dôsledne dodržiavať epidemické opatrenia, to znamená, že v budove školy je nutné mať prekryté horné dýchacie cesty po celú dobu vyučovania rúškom a je potrebné dbať na pravidelnú hygienu.


      Pri prvom nástupe do školy je potrebné odovzdať Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu, plnoletý žiak sa takisto pri vstupe do budovy školy preukazuje Čestným vyhlásením plnoletého žiaka. Obe vyhlásenia sa nachádzajú v priloženom linku. Test nie je potrebný. Následne pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) je potrebné znovu tieto vyhlásenia predložiť.


      V prípade záujmu o stravovanie je potrebné sa vopred prihlásiť cez aplikáciu strava.cz a ak nie ste zaregistrovaní, je potrebné tak urobiť čo najskôr.


      Tešíme sa na Vás!

     • Praktické vyučovanie v prezenčnej forme v týždni od 10.05. do 14.05 2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, v týždni od 10.5. do 14.5.2021 nastúpia na praktické vyučovanie žiaci nasledovne:

      Žiaci 1.A triedy budú mať prax v dielňach celý týždeň, teda od 10.5. do 14.5.2021 (pondelok až piatok).

      Žiaci 1.D triedy- pondelok až streda dištančne, štvrtok a piatok v dielňach.

      Žiaci tried 1.F, 2.A, 2.F majú celý týždeň praktické vyučovanie realizované dištančnou formou.

      Žiaci 2.E trieda pondelok až piatok v dielňach.

      Žiaci 3.B – budú mať prax v dielňach celý týždeň, teda od 10.5. do 14.5.2021.

      Žiaci 3.C triedy budú mať prax v dielňach od 10.5. do 12.5.2021 (pondelok, utorok, streda, zvyšok týždňa dištančne).

      Žiaci 3.D – odbor GDM bude mať prax 11.5. až 14.5.2021, odbory MN a MPS budú mať prax v dielňach iba vo štvrtok a piatok, teda 13.5. a 14.5.2021, zvyšok dištančne.

      1.AN majú celý týždeň praktické vyučovanie realizované dištančnou formou.

      Žiaci končiacich ročníkov budú v takom režime, ako doteraz.

      Žiaci budú na praktickom vyučovaní v systéme 5+1, čo znamená, že budú pracovať v malých skupinkách, v ktorých budú 5 žiaci + 1 majster OV. Nástup na vyučovanie je o 7:00 hod, prosíme žiakov, aby si priniesli pracovný odev.


      ​​​​​​​Nástup do škôl je v prípade neplnoletých žiakov podmienený Čestným vyhlásením zákonného zástupcu , plnoletý žiak sa takisto pri vstupe do budove školy preukazuje Čestným vyhlásením plnoletého žiaka. Obe vyhlásenia sa nachádzajú v priloženom linku. Test nie je potrebný.Tešíme sa na stretnutie s Vami!

     • Praktické vyučovanie v prezenčnej forme v týždni od 3.5. do 7.5.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, rozpis praktického vyučovania je nasledovný:

      1.B – 3.5. až 7.5.2021 (pondelok až piatok)

      1.C – odbor MET iba 3. a 4.5.2021 (pondelok a utorok), odbor MSZ iba dištančne

      1.E – 3.5. až 7.5.2021 (pondelok až piatok)

      1.F – iba dištančne

      2.B – iba dištančne

      2.C – odbor MET od 5.5 do 7.5.2021 (streda až piatok), odbor MSZ iba dištančne

      2.D - od 5.5 do 7.5.2021 (streda až piatok)

      2.F - iba dištančne

      3.A - 3.5. až 7.5.2021 (pondelok až piatok)

      1.AN – iba dištančne

      Žiaci končiacich ročníkov budú v takom režime, ako doteraz.

       

      Nástup do škôl je v prípade neplnoletých žiakov podmienený Čestným vyhlásením zákonného zástupcu , plnoletý žiak sa takisto pri vstupe do budove školy preukazuje Čestným vyhlásením plnoletého žiaka. Obe vyhlásenia sa nachádzajú v priloženom linku. Test nie je potrebný. ​​​​​​​

     • Oznam pre žiakov - praktické vyučovanie od 26.4. do 30.4.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, v týždni od 26.4. do 30.4.2021 nastúpia na praktické vyučovanie žiaci nasledovne:


      Žiaci 1.A a 1.D triedy budú mať prax v dielňach celý týždeň, teda od 26.4. do 30.4.2021 (pondelok až piatok)

      Žiaci tried 1.F, 2.A, 2.E a 2.F majú celý týždeň praktické vyučovanie realizované dištančnou formou.

      Žiaci 3.B – odbor MZS bude mať prax dištančnou formou celý týždeň, žiaci odboru MN budú mať prax v dielňach celý týždeň, teda od 26.4. do 30.4.2021.

      Žiaci 3.C triedy budú mať prax v dielňach od 26.4. do 28.4.2021 (pondelok, utorok, streda, zvyšok týždňa dištančne).

      Žiaci 3. D budú mať prax v dielňach iba vo štvrtok a piatok, teda 29.4. a 30.4.2021, zvyšok dištančne.


      Žiaci končiacich ročníkov budú v takom režime, ako doteraz.

      Žiaci budú na praktickom vyučovaní v systéme 5+1, čo znamená, že budú pracovať v malých skupinkách, v ktorých budú 5 žiaci + 1 majster OV. Nástup na vyučovanie je o 7:00 hod, prosíme žiakov, aby si priniesli pracovný odev.

      Žiaci, ktorí sú v duálnom systéme vzdelávania, majú počas praxe obedy zdarma, teda je potrebné sa vopred nahlásiť na odber stravy v školskej kuchyni mailom na kuchyna.sos@gmail.com alebo telefonicky na číslo 042/4340524.

      Nástup do škôl je v prípade plnoletých žiakov podmienený preukázaním sa o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie Covid 19, nie starším, ako 7 dní. V prípade neplnoletého žiaka je to takisto potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu a zároveň musí mať negatívny výsledok testu aj zákonný zástupca žiaka, čo žiak preukáže pri vstupe do školy Čestným vyhlásením rodiča, ktoré sa nachádza v súbore na stiahnutie v priloženom linku.


      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

     • Oznam pre žiakov - praktické vyučovanie od 19.4 do 23.4.2021

     • Vážení rodičia, milí žiaci, v týždni od 19.4. do 23.4.2021 nastúpia na praktické vyučovanie žiaci nasledovne:

      Žiaci 1.B,1.C a 1.E triedy nastúpia na prax 19. a 20.4. 2021 (pondelok a utorok)

      Žiaci 1.F nastúpia na prax v utorok, 20.4.2021.

      Žiaci 2.B, 2.C a 2.D triedy nastúpia na prax 21.,22,a 23.4 2021 (streda, štvrtok a piatok)

      Žiaci 3.A triedy nastúpia na prax na celý týždeň, teda od 19. do 23.4.2021 (pondelok až piatok)

       

      Žiaci končiacich ročníkov budú v takom režime, ako doteraz.


      Žiaci budú na praktickom vyučovaní v systéme 5+1, čo znamená, že budú pracovať v malých skupinkách, v ktorých budú 5 žiaci + 1 majster OV. Nástup na vyučovanie je o 7:00 hod, prosíme žiakov, aby si priniesli pracovný odev.

      Žiaci, ktorí sú v duálnom systéme vzdelávania, majú počas praxe obedy zdarma, teda je potrebné sa vopred nahlásiť na odber stravy v školskej kuchyni mailom na kuchyna.sos@gmail.com alebo telefonicky na číslo 042/4340524.

      Nástup do škôl je v prípade plnoletých žiakov podmienený preukázaním sa o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie Covid 19, nie starším, ako 7 dní. V prípade neplnoletého žiaka je to takisto potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu a zároveň musí mať negatívny výsledok testu aj zákonný zástupca žiaka, čo žiak preukáže pri vstupe do školy Čestným vyhlásením rodiča, ktoré sa nachádza v súbore na stiahnutie v priloženom linku.


      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

     • OBNOVENIE PREZENČNÉHO VYUČOVANIA NA PRAKTICKOM VYUČOVANÍ PRE 1. a 3. ROČNÍKY

     • Vážení rodičia, milí žiaci. Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu sa SOŠ strojnícka rozhodla obnoviť prezenčnú výučbu na praktickom vyučovaní pre žiakov prvých a tretích ročníkov.

      V týždni od 12.4. do 16.4.2021 nastúpia na praktické vyučovanie žiaci 1.A, 1.D a 3.B.Žiaci 3.C triedy budú mať prax iba v dňoch 12.-14.4.2021 (pondelok, utorok a streda).Žiaci 3.D triedy odbor mechanik nastavovač budú mať prax od 13.4. do 16.4. 2021 (utorok až piatok), ostatní žiaci, tedy odbory MPS a GDM budú mať prax iba 15.-16.4. 2021 (štvrtok a piatok).

      Žiaci budú na praktickom vyučovaní v systéme 5+1, čo znamená, že budú pracovať v malých skupinkách, v ktorých budú 5 žiaci + 1 majster OV. Nástup na vyučovanie je o 7:00 hod, prosíme žiakov, aby si priniesli pracovný odev.

      Žiaci, ktorí sú v duálnom systéme vzdelávania, majú počas praxe obedy zdarma, teda je potrebné sa vopred nahlásiť na odber stravy v školskej kuchyni mailom na kuchyna.sos@gmail.com alebo telefonicky na číslo 042/4340524.

      Nástup do škôl je v prípade plnoletých žiakov podmienený preukázaním sa o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie Covid 19, nie starším, ako 7 dní. V prípade neplnoletého žiaka je to takisto potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu a zároveň musí mať negatívny výsledok testu aj zákonný zástupca žiaka, čo žiak preukáže pri vstupe do školy Čestným vyhlásením rodiča, ktoré sa nachádza v súbore na stiahnutie v priloženom linku.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

     • OBNOVENIE PREZENČNEJ VÝUČBY NA PRAKTICKOM VYUČOVANÍ PRE 1. a 3. ROČNÍKY

     • Vážení rodičia, milí žiaci. Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu sa SOŠ strojnícka rozhodla obnoviť prezenčnú výučbu na praktickom vyučovaní pre žiakov prvých a tretích ročníkov. V týždni od 7.4. do 9.4.2021 žiaci 1.B, 1.C, 1.E, 1.F a 3.A triedy nastúpia na praktické vyučovanie v systéme 5+1, čo znamená, že budú pracovať v malých skupinkách, v ktorých budú 5 žiaci + 1 majster OV. Nástup na vyučovanie je o 7:00 hod, prosíme žiakov, aby si priniesli pracovný odev.

      Nástup do škôl je v prípade plnoletých žiakov podmienený preukázaním sa o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie Covid 19, nie starším, ako 7 dní. V prípade neplnoletého žiaka je to takisto potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu a zároveň musí mať negatívny výsledok testu aj zákonný zástupca žiaka, čo žiak preukáže pri vstupe do školy Čestným vyhlásením rodiča, ktoré sa nachádza na webovej stránke školy v súbore na stiahnutie v priloženom linku.

      Vzhľadom na nadchádzajúce veľkonočné sviatky Vás prosíme, aby ste sa včas nahlásili na testovanie na ochorenie Covid 19 tak, aby bolo možné prezenčnú výučbu v stredu 7.4.2021 zabezpečiť.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

     • OBNOVENIE VYUČOVANIA PRE KONČIACE ROČNÍKY

     • Na základe vyhodnotenia COVID automatu bude v dňoch 29.03. - 31.03.2021 prebiehať prezenčná forma vyučovania pre žiakov končiacich ročníkov. Nástup do škôl je v prípade plnoletých žiakov podmienený preukázaním sa o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie Covid 19, nie starším, ako 7 dní. V prípade neplnoletého žiaka je to takisto potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR alebo antigénového testu a zároveň musí mať negatívny výsledok testu aj zákonný zástupca žiaka, čo žiak preukáže pri vstupe do školy Čestným vyhlásením rodiča, ktoré sa nachádza v súbore na stiahnutie v priloženom linku.

      Tešíme sa na stretnutie s Vami!

     • Prerušenie vyučovania

     • Vážení rodičia, milí žiaci, v termíne od 22.3.2021 do 26.3.2021 pokračuje dištančné vzdelávanie pre všetky ročníky, vrátane končiacich ročníkov.

     • Prerušenie vyučovania

     • Vážení rodičia, milí žiaci, v termíne od 15.3.2021 do 19.3.2021 pokračuje dištančné vzdelávanie pre všetky ročníky, vrátane končiacich ročníkov.

     • Prerušenie vyučovania

     • V termíne od 8.3.2021 do 12.3.2021 pokračuje dištančné vzdelávanie pre všetky ročníky, vrátane končiacich ročníkov.