• MAREC - MESIAC KNIHY

     • Prečo voláme marec mesiac knihy?

      Dnes čítanie považujeme za základnú znalosť a pre mnohých z nás je tiež veľkou zábavou, no nebolo tomu vždy tak. V 18. storočí mnohí ľudia pokladali čítanie kníh za nepotrebnú vec. Venovali sa mu iba vzdelanci a bohatí ľudia, ktorí boli oveľa gramotnejší a mohli si knihy dovoliť. Prvý jarný mesiac bol vyhlásený ako mesiac knihy v roku 1955 na počesť významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu.

       

      Kto bol Matej Hrebenda

      Matej Hrebenda bol ľudový spisovateľ a šíriteľ slovenskej a českej knihy. Narodil sa aj zomrel v marci. Počas svojho života sa venoval zbieraniu kníh a čítanie mal rád aj napriek tomu, že celý život trpel silnou poruchou zraku. Na svojich cestách zachraňoval výtlačky pred pálením či vyhodením. Martin Hrebenda okrem kníh zbieral aj ľudové piesne či rozprávky a prispel k vybudovaniu viacerých knižníc. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej. 

       

      História kníh a čítania na Slovensku

      Tak ako v celej Európe, aj u nás slúžili prvé knihy na šírenie náboženského myslenia. V priebehu niekoľkých storočí sa stali symbolom vzdelania a kultúry

      Časom menili svoj tvar aj obsah. Postupne sa stávali dostupnejšími a vďaka národným obroditeľom, akým bol aj Hebreda, stúpal záujem o čítanie medzi širokou verejnosťou. Dnes máme na Slovensku viac než 1 500 vydavateľstiev a zhruba 40 % populácie patrí medzi aktívnych čitateľov

       

      Mesiac knihy na našej škole

      Aj my sme si v našej škole pripomenuli význam čítania kníh a na hodinách slovenského a anglického jazyka sme sa zapojili do aktivít k mesiacu knihy štafetovým (skupinovým) čítaním. Na hodinách vo všetkých ročníkoch sme sa venovali ukážkam z rôznych žánrov. Čítali sme úryvky napr. z románov Peter a Lucia, Otec Goriot, Chrám Matky Božej v Paríži, Rivers of Babylon a v niektorých triedach sa čítala aj taká klasika ako Sládkovičova Marína alebo Dobšinského Slovenské rozprávky. V rámci hodiny anglického jazyka študenti čítali ukážky z dvojjazyčnej literatúry napríklad románov Oliver Twist alebo Starec a more. Texty sme spoločne prečítali, zhodnotili a vyjadrili svoj názor na ne. Pokiaľ to podmienky dovolili, tieto zaujímavé hodiny sme trávili v školskej knižnici. Žiaci aj učitelia zapojení do tejto aktivity si takéto hodiny pochvaľovali. Snáď sa nájde čas a aj inokedy ako v marci si takto spestríme hodiny jazyka.

     • Revitalizácia posilňovne

     • V uplynulých dňoch sme na našej škole revitalizovali posilňovňu. Nefunkčné a staré stroje sme nahradili modernejšími, multifunkčnými strojmi, ktoré môžu žiaci využívať nielen počas hodín telesnej výchovy ale aj v poobedňajších hodinách počas bohatej krúžkovej činnosti.

     • Krajské štipendium pre študentov odboru 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia v školskom roku 2022/2023

     • Trenčiansky samosprávny kraj za účelom rozvoja odborného vzdelávania a prípravy na povolanie bude poskytovať krajské štipendium na zvýšenie počtu žiakov v nedostatkových odboroch vzdelávania, ktoré sú potrebné na trhu práce.

       

      Na našej škole sa jedná učebný  odbor 2466 H 02 mechanik opravár – stroje a zariadenia. Ide o motiváciu žiakov pre nábor do vybraných tradičných remeselných, najmä výrobných odborov vzdelávania žiadaných v Trenčianskom samosprávnom kraji. Krajské štipendium bude určené pre žiakov, ktorí nastúpia do prvého ročníka na nedostatkové odbory vzdelávania od školského roka 2022/2023.

       

      Nárok na krajské štipendium vzniká žiakovi strednej školy, ktorý splnil tri základné podmienky:

      - nemal v rámci polročného a koncoročného hodnotenia znížený stupeň známky zo správania ani uložené opatrenie riaditeľom školy,

      - nemal v priebehu polročného hodnotenia viac ako jeden deň neospravedlnenú absenciu,

      - dosiahol určitý priemerný prospech na polročnom a koncoročnom vysvedčení do 2,75 vrátane

       

      Prehľad výšky krajského štipendia v závislosti od ročníka:

      1. ročník 50 eur/mesiac

      2. ročník 40 eur/mesiac

      3. ročník 30 eur/mesiac

       

     • Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že z dôvodu konania externej časti maturitnej skúšky bude na dni 15.03.2022 a 16.03.2022 udelené riaditeľské voľno na teoretickom vyučovaní pre triedy 1.B, 1.C, 1.E, 2.B, 2.C, 2.D, 3.A a 1.AN.

     • Hodnotiaca návšteva

     • Odborníčky zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania a pedagogičky z dvoch krajských škôl navštívili našu školu v rámci projektu HOM - Hodnotenie, odmeňovanie, motivácia, postavenom na základoch metódy peer review. Komisia označila našu školu za jednu z najlepších v kraji. Vyzdvihli na škole príjemnú, partnerskú atmosféru. Zamerali sa na odbor mechanik - nastavovač v systéme školskom, aj v systéme duálneho vzdelávania. Tento odbor je, čo sa počtu žiakov týka, najviac zastúpený nielen v rámci školy, ale i celého kraja. Cieľom bolo zistiť, prečo absolventi duálu po skončení vzdelávania neostávajú pracovať u zamestnávateľa. Hodnotiteľky si všímali činnosť žiakov, majstrov, zamestnávateľov, aj inštruktorov duálneho vzdelávania v škole, či priamo na pracovisku u partnerov.

      „Ceníme si, že škola je vynikajúco prepojená na potreby trhu práce v regióne, aj na nové trendy,“ pochválila školu Štefánia Hrivňáková zo ŠIOV„So zamestnávateľmi sa pravidelne stretávame a konzultujeme požiadavky na inovácie a nové technológie. Tie potom zapracovávame do školských vzdelávacích programov a takouto spoluprácou vytvárame lepší profil absolventov,“ vysvetlil Peter Tamaši, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie.