• Skončil sa 45. ročník stredoškolskej odbornej činnosti

     • Stredoškolská odborná činnosť je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti. Žiaci sa zapojením do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzipredmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie, spolupracovať s odborníkmi z vysokých škôl a hospodárskej praxe.

      Byť aktívnym účastníkom v Stredoškolskej  odbornej činnosti  je výbornou skúsenosťou a odrazovým mostíkom, či už pre úspešné zavŕšenie stredoškolského štúdia alebo motiváciou pre správny výber vysokoškolského štúdia.  

      Naša škola sa do tejto súťaže zapája každoročne. V tomto školskom roku sa celkovo zapojilo 15 žiakov v 17 súťažných odboroch. Celoštátnej prehliadke, ktorá sa tento rok konala od 25. – 28. apríla 2023  na pôde Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre, predchádzali postupne školské, okresné a krajské kolá. Na celoštátnej prehliadke kraj reprezentovalo 34 najlepších žiakov v počte 272 odborných prác.

      Z našich žiakov sa najviac darilo Marcovi Kršíkovi z 3.B triedy v odbore problematika voľného času s prácou Renovácia motocykla Jawa Pionier, ktorý v celoštátnom kole získal krásne 4. miesto. Všetkým súťažiacim a ich konzultantom ďakujeme za vynaložené úsilie a tešíme sa na ďalší ročník stredoškolskej odbornej činnosti.

      Ing. Antónia Moravčíková

    • NÁRODNÁ CENA KVALITY V OVP 2023
     • NÁRODNÁ CENA KVALITY V OVP 2023

     • Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a prípravu a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR organizoval v apríli 2023 druhý ročník Mesiaca kvality odborného vzdelávania a prípravy.  Kvalitná príprava mladých ľudí pred vstupom na trh práce, ako aj zvyšovanie a zmena kvalifikácií dospelých, sú významnými aspektmi, ktoré ovplyvňujú životy jednotlivcov počas ich aktívneho pracovného života.

      Celoživotné vzdelávanie je  nikdy nekončiaci sa proces, počas ktorého získavame viac slobody v tomto rýchlom a dynamicky sa rozvíjacom a meniacom sa svete.

      Súčasťou Mesiaca kvality bolo odovzdanie Národnej ceny kvality v OVP, prostredníctvom ktorej sa posilní motivácia pedagogických a nepedagogických pracovníkov v odbornom vzdelávaní a príprave (OVP). Cieľom ocenenia je identifikovať a vyzdvihnúť poskytovateľov pre zabezpečovanie kvality na vysokej úrovni v odbornom vzdelávaní a príprave v rámci SR. 

      Naša škola si odniesla víťazné ocenenie  v kategórii Presadzovanie celoživotného prístupu v OVP, ktoré je udelené inštitúcii, ktorá výnimočným spôsobom poskytuje aktuálne a flexibilne vzdelávacie príležitosti v OVP pre mladých ľudí aj dospelých, ktoré reflektujú vyvíjajúce sa potreby trhu práce, rozvíja spoluprácu smerom k inováciám a podnikaniu prostredníctvom aktívnej spolupráce s podnikmi a svojou inštitucionálnou stratégiou reaguje na nové spoločenské potreby.

      Veľmi si toto ocenenie vážime a zároveň si uvedomujeme, že nás zaväzuje k tomu, aby  sme dosahovali stále lepšie výsledky. Je to výsledok tímovej práce odborných pedagógov nielen súčasných ale aj tých, ktorí boli v minulosti zamestnancami školy a podieľali sa na rozvoji celoživotného vzdelávania v OVP.

                                                                                                   

     • Prijímacie skúšky 4. a 9. máj 2023

     • Vážení rodičia, milí žiaci. Dňa 4.05. a 9.05.2023 Vás srdečne privítame na prijímacích skúškach na našej škole.

      Počas týchto dní Vám ponúkame možnosť nahliadnuť do priestorov školy, akými sú odborné učebne, dielne praktického vyučovania, bežné triedy, posilňovňa, či multifunkčné ihrisko. K dispozícii Vám budú naši pedagógovia, ktorí Vám veľmi radi odpovedia na všetky Vaše otázky.

      Milí rodičia, využite čas, počas ktorého Vaše deti píšu test z matematiky a slovenčiny, alebo si poďte našu školu pozrieť po ukončení testovania spoločne. Tešíme sa na Vás!

     • Návšteva pedagógov zo školy Colegio Salesiano Santísima Trinidad, Sevilla, Španielsko.

     • V našej škole sme v dňoch 22.-23.04.2023 mali vzácnu návštevu - našich kolegov z ďalekého Španielska, zo školy Colegio Salesiano Santísima Trinidad, Sevilla.

      Colegio Salesiano Santísima Trinidad je škola, ktorá patrí k Saleziánskej konglomerácii. Bola založená v roku 1893. Škola, v ktorej sa učí viac ako 1600 študentov, zahrňuje primárne, sekundárne a aj odborné vzdelávanie. Odborné vzdelávanie sa týka viacej ako 600 študentov, ktorí sa špecializujú na programovanie mechanickej výroby, elektrotechnické systémy, výrobu elektronických zariadení a automobilový priemysel. Škola reprezentuje dlhodobú tradíciu vzdelávania, ako v meste Seville, tak aj v celom Španielsku.

      Španielski kolegovia si prezreli našu školu s veľkým záujmom. Najskôr si prešli odborné učebne na teoretickom vyučovaní a potom nasledovali dielne odborného výcviku, z ktorých boli úplne nadšení. Zaujímali sa takisto o školský vzdelávací systém na Slovensku, duálny systém vzdelávania a spoluprácu s firmami a ohromila ich úroveň pripravenosti našich žiakov na vstup do sveta práce. Neskôr navštívili našich partnerov vo vzdelávaní, firmy thyssenkrupp rothe erde Slovakia a. s. a Danfoss Power Solutions a. s., kde si pozreli výrobné prevádzky a zaujímali sa o spoluprácu s našou školou.

      Minulý školský rok túto školu navštívili v rámci programu Erasmus+ a projektu „Zvýšenie kvality vzdelávania a úrovne internacionalizácie Strednej odbornej školy strojníckej v systéme duálneho vzdelávania odbornou stážou učiteľov v Španielsku“ naši pedagógovia a sme nesmierne radi, že teraz sme ich mohli privítať u nás my.

     • 24. ročník medzinárodnej súťaže vo zváraní o „Zlatý pohár Linde“

     • V dňoch 17. – 19. apríla 2023 sme sa zúčastnili 24. ročníku medzinárodnej súťaže vo zváraní „Zlatý pohár Linde“, ktorú usporiadala Střední odborná škola, Frýdek - Místek, pod záštitou generálneho partnera Linde Gas a. s. a ďalších partnerov a sponzorov.  Súťaže sa zúčastnili žiaci učebného alebo študijného odboru, ktorí absolvovali príslušný kurz alebo kurz práve absolvujú, a veková hranica bola 20 rokov dosiahnutých v roku 2023.

      Z každej školy mohol byť prihlásený iba jeden žiak pre danú metódu zvárania. Naša škola mala zastúpenie pre metódu 135 – zváranie el. oblúkom taviacou sa elektródou v aktívnom plyne a reprezentoval nás žiak 3.C odboru mechanik strojov a zariadení Samuel Majerík. Verím, že získané vedomosti a praktické skúsenosti na súťaži budú preňho ďalším stimulom pri zdokonaľovaní sa v osobnom a profesijnom raste.

       

      Ing. Ferdinand Matušík

     • Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti

     • V piatok 31.3.2023 sa naši žiaci zúčastnili krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti  v Starej Turej. V každom odbore bolo 10 súťažných prác a do celoštátneho kola postúpili prví dvaja najlepší v danom odbore.

      Tento rok postúpili do krajského kola nasledovní žiaci:

      • Marco Kršík – žiak z III.B súťažil v odbore problematika voľného času s renováciou motorky Jawa Pionier, pod vedením Ing. Ďutku, Ing. Balušíka a Mgr. Cehelského.
      • Marián Olšavský z triedy III.D pod vedením PaedDr. Šajtlavu súťažil so spektrálnou analýzou zvuku v odbore matematika, fyzika
      • Filip Chochlík z III.C a Matúš Burdej z II.C súťažili v odbore Elektrotechnika, hardware, mechatronika. Filip si postavil pod vedením Ing. Sedláčka vlastný 3D ploter a Matúš po dohľadom majstrov odborného výcviku Ing. Čerňanom a Bc. Kršíkom zhotovil počítadlo ľudí pomocou PLC.

      Naši žiaci boli úspešní a získali nasledovné umiestnenia:

      Marco Kršík – 2. miesto

      Marián Olšavský – 3. miesto

      Chochlík Filip – 9. miesto

      Burdej Matúš – 4. miesto

      Všetkým súťažiacim gratulujeme a Marcovi Kršíkovi držíme palce, aby sa mu darilo aj v celoštátnom kole, ktoré sa bude konať v dňoch 25.04. - 28.04.2023 v SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre.

       

      Ing. Antónia Moravčíková

     • Marec- mesiac knihy

     •  

      Každoročne si na našej škole pripomíname významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu, ktorý bol šíriteľom slovenskej aj českej knihy. Počas svojho života sa venoval zbieraniu kníh a čítanie mal rád aj napriek tomu, že celý život trpel silnou poruchou zraku. Na svojich cestách zachraňoval výtlačky pred pálením či vyhodením. Matej Hrebenda okrem kníh zbieral aj ľudové piesne či rozprávky a prispel k vybudovaniu viacerých knižníc. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému Gymnáziu v Revúcej. 

      Narodil sa a zomrel v marci, preto bol marec vyhlásený za mesiac knihy. Dnes čítanie považujeme za základnú znalosť a pre mnohých z nás je tiež veľkou zábavou, no nebolo tomu vždy tak. V 18. storočí mnohí ľudia pokladali čítanie kníh za nepotrebnú vec. Venovali sa mu iba vzdelanci a bohatí ľudia, ktorí boli oveľa gramotnejší a mohli si knihy dovoliť.

      V priebehu niekoľkých storočí sa knihy stali symbolom vzdelania a kultúry. 

      Časom menili svoj tvar aj obsah. Postupne sa stávali dostupnejšími a vďaka národným buditeľom, akým bol aj Hrebenda, stúpal záujem o čítanie medzi širokou verejnosťou.

       

      Mesiac knihy na našej škole

      Aj my sme si v našej škole pripomenuli význam čítania kníh a na hodinách slovenského jazyka sme sa zapojili do aktivít k mesiacu knihy štafetovým (skupinovým) čítaním. Na hodinách vo všetkých ročníkoch sme sa venovali ukážkam z rôznych žánrov. Čítali sme úryvky napr. z románov Sklený kľúč, Peter a Lucia, z noviel Tri gaštanové kone, Laco a Bratislava, z poviedok Maco Mlieč, Keď báčik z Chochoľova umrie, Neprebudený a v niektorých triedach sa čítala aj taká klasika ako Sládkovičov Detvan alebo balada Zakliata panna vo Váhu a divný Janko.

      Texty sme spoločne prečítali, zhodnotili a vyjadrili svoj názor na ne. Žiaci aj učitelia zapojení do tejto aktivity si takéto hodiny pochvaľovali. Snáď sa nájde čas a aj inokedy ako v marci si takto spestríme hodiny slovenského jazyka.

       

      Mgr. Jana Hederová

    • Lyžiarsky výcvik 2. turnus
     • Lyžiarsky výcvik 2. turnus

     • V posledný marcový týždeň od 26. do 31.3. 2023 sa žiaci tried 1.B a 1.C zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Tatranskej Lomnici. Počasie nám spočiatku neprialo a tak pobyt nezačal lyžovaním, ale návštevou galérie ilúzií Tricklandia v Starom Smokovci.

      Postupne sa počasie umúdrilo a výcvik lyžovania mohol začať. Do piatku všetci zúčastnení žiaci už zvládli základy tohto krásneho zimného športu a tí zdatnejší si zdokonalili svoje zručnosti.  Tak, ako v prvom turnuse, ani teraz nechýbala  regenerácia v bazéne v jednom z hotelov Tatranskej Lomnice.

      Žiaci si okrem lyžovania upevňovali vzťahy v kolektíve pri rôznych spoločenských hrách, či medzitriednych súťažiach. Dúfame, že získané zručnosti budú žiaci v budúcnosti postupne zdokonaľovať.