• Oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania.

     • SOŠ strojnícka, Športovcov 341/2, 017 49 Považská Bystrica  uzatvorila zmluvu o duálnom vzdelávaní so zamestnávateľom

      • PSL, a.s. Robotnícka ul. Považská Bystrica od 22. 07. 2015 pre študijný odbor 2411 K mechanik nastavovač
      • Mikrotech, s.r.o. Považská Bystrica od 07. 05. 2015 pre študijný odbor 2411 K mechanik nastavovač
      • Kinex, a.s. Bytča od 14. 03. 2016 pre študijné odbory: 2411 K mechanik nastavovač a 2413 K mechanik strojov a zariadení a pre učebné odbory: 2433 H obrábač kovov a 2464 H strojný mechanik
      • Medeko Cast, s.r.o. Považská Bystrica od 09. 03. 2015 pre študijný odbor 2411 K mechanik nastavovač
      • FSV – Mechanik, s.r.o. Beluša od 14. 03. 2016 pre študijný odbor 2411 K mechanik nastavovač
      • Danfoss Power Solutions, a.s. Považská Bystrica  od 30. 03. 2016 pre študijné odbory: 2411 K mechanik nastavovač a 2413 K mechanik strojov a zariadení

       

       

       

      Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania

      Teoretické vyučovanie bude poskytované v Strednej odbornej škole strojníckej, Športovcov 349/2, Považská Bystrica.

      40% praktického vyučovania bude zabezpečovať škola vo svojich dielňach, 60% praktického vyučovania zabezpečí zamestnávateľ na certifikovaných pracoviskách. Vzdelávanie žiakov bude prebiehať podľa školských vzdelávacích programov jednotlivých odborov odsúhlasených zamestnávateľmi.

       

      Hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka

      Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:

      • osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v ktorom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje (povinné plnenie zamestnávateľa),
      • posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje,
      • stravovanie u zamestnávateľa počas výkonu praktického vyučovania v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa – cca 1,24 €/1 obed,

       

      Odmenu za produktívnu prácu je pre jednotlivé ročníky denného štúdia:

      1. ročník     2,184 EUR/1 h
      2. ročník     2,184 EUR/1 h
      3. ročník     2,184 EUR/1 h
      4. ročník     2,184 EUR/1 h

       

      Poskytovanie finančného zabezpečenia je upravené interným predpisom zamestnávateľa.

      Ďalšie informácie určené zamestnávateľom

      Zamestnávateľ poskytne žiakovi s učebnou zmluvou benefity zodpovedajúce benefitom poskytovaným zamestnancom zamestnávateľa:

       

      V Považskej Bystrici 31.3.2016                                            Mgr. Anna Ozábalová

                                                                                               riaditeľka SOŠ strojníckej

     • Súťaž TSK

     • Potešil by ťa nový tablet? Zapoj sa do súťaže s Trenčianskym samosprávnym krajom a už počas Veľkonočných prázdnin môže byť tvoj! Odfoť sa sám alebo so svojimi spolužiakmi v škole alebo jej areáli a fotografiu pošli priamo do správy na facebookovu fanpage @Trenčiansky samosprávny kraj.

      Chlapci z I.B triedy sa odfotili a....  zvíťazili. Gratulujeme