• OZNAM VÝCHOVNEJ PORADKYNE

     •  

      Žiaci, ktorí BOLI INTEGROVANÍ na ZŠ a budú POKRAČOVAŤ v školskej integrácii na našej škole, prosím rodičov, aby priniesli celú dokumentáciu zo ZŠ:

      • Správu zo psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia (nie staršiu ako 2 roky),
      • Žiadosť zákonného zástupcu žiaka o zmenu vzdelávania formou školskej integrácie podanú v ZŠ,
      • Návrh na vzdelávanie dieťaťa alebo žiaka so špec. výchovno-vzdelávacími potrebami - kópiu tohto dokumentu zo ZŠ so všetkými jeho prílohami.

      Prípadne tieto dokumenty odovzdá žiak 1. ročníka výchovnému poradcovi (alebo triednemu učiteľovi) najneskôr do 6. septembra 2022.

      Po splnení všetkých podmienok výchovný poradca pripraví dokumentáciu potrebnú k integrácii na SŠ, ktorá sa odsúhlasí pedagogickým zborom.

     • Slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023

     • Vážení rodičia, milí žiaci, slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023 sa uskutoční dňa 05.09.2022 o 08.30 hod. pred budovou školy. Žiaci 1. ročníkov prídu do školskej jedálne o 8:00 hod.

      Vzhľadom na aktuálnu situáciu je potrebné pri nástupe postupovať podľa pokynov a usmernenia MŠVVaŠ SR. Z tohto dôvodu Vás prosíme, aby ste si všetci podali cez EduPage Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (neplnoletí žiaci cez konto rodiča, plnoletí žiaci cez svoje konto), prípadne doniesli vytlačené.

      Nakoľko žiaci 1. ročníkov zatiaľ nemajú prístup ku školskej EduPage stránke, prosíme, aby si vytlačili a vyplnili tlačivo Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (nájdete ho priložené pod textom) a pri nástupe do školy ho odovzdali svojim triednym učiteľom.

     • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • Študenti, ktorí sa doteraz stravovali, pokračujú v používaní aplikácie Strava cz. Študenti prvých ročníkov sa musia prísť OSOBNE ZAREGISTROVAŤ. Prineste si, prosím, so sebou napríklad ISC kartu, prípadne Vám predáme čip na stravovanie. Po ich zosnímaní Vám bude pridelené IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO. Toto ID číslo budete používať pri platbe na účet ako variabilný symbol. To isté číslo použijete pri registrácii v aplikácii Strava.cz, cez ktorú si budete prihlasovať a odhlasovať stravu.

       

      V prípade ďalších informácii ma, prosím, kontaktujte v čase     

      od 7.00hod do 14.00 hod v kancelárii školskej jedálne.

       

      tel.číslo:042/43405,  Monika Surová

      email: kuchyna.sos@gmail.com

       

      Monika Surová

      vedúca jedálne SOŠ strojníckej