• Školské kolo SOČ 2024
     • Školské kolo SOČ 2024

     • V školskom roku 2023/2024 sa koná 46. ročník súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti. Tak, ako po iné roky, sa naša škola zapojila do súťaže aj tento školský rok.

      Školské kolo sa uskutočnilo 01.02. 2024. Žiaci prezentovali svoje práce v 7 odboroch. Celoškolská odborná komisia mala náročnú úlohu  vybrať práce, ktoré postúpia do okresného kola. Všetci žiaci sa dôstojne pripravili, aby odprezentovali svoje práce pred odbornou komisiou, ktorá nakoniec rozhodla o postupujúcich prácach nasledovne:

       

      v odbore 01 Problematika voľného času

      1. miesto – Marco Kršík – Generálna oprava amerického automobilu Pontiac

      v odbore 02 Matematika, fyzika

      1. miesto – Lukáš Rakovan – Simulácia činnosti neurónovej membrány pomocou RC obvodu

      v odbore 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava

      1. miesto – Filip Vraník, Tomáš Michalec – Sínusový zverák

      2. miesto – Daniel Bárnik – Sťahovacia a rozpínacia zvierka

      v odbore 10 Stavebníctvo, geodézia, kartografia

      1. miesto – Martin Zachar – Stavba sauny

      v odbore 12 Elektrotechnika, hardware, mechatronika

      1. miesto – Ján Červenec – Výťah – aplikácia PLC

      v odbore 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

      1. miesto – Alexander Augustín – Trenažér kamerového systému

       v odbore 16 Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba

      1. miesto – Dušan Turza – Beauty in perception – 3D animácia

       

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za vzornú prezentáciu prác a víťazom gratulujeme a držíme palce v ďalšej reprezentácii školy.

     • OZNAM ŠKOLSKEJ KUCHYNE

     • Upozorňujeme stravníkov, že dňa 19. januára (piatok) bude strava vydávaná v čase od 10:00 do 10:30. Ďakujeme za porozumenie.

    • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – školské kolo

     • 14. decembra 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo OSJL, ktorej sa zúčastnilo v kategórii A (3.a 4. ročník) 7 žiakov a v kategórii B (1. a 2. ročník) 13 žiakov. Súťažné zadania pozostávali z online testu s rozličnými typmi úloh zameraných na prácu s textom, čítanie s porozumením a overenie vedomostí a zručností z jednotlivých rovín jazyka a teórie literatúry. K písomnej časti patrila tvorba vlastného textu, v ktorej mal žiak preukázať schopnosť tvorivo písať. Ústna časť bola tvorená prípravou a prednesením krátkeho rečníckeho prejavu na zadanú tému, žiaci mali uplatniť prvky verbálnej i neverbálnej komunikácie.

      Víťazmi sa stali:

      - v kategórii A 

      1. miesto: Michal Hrenák  III.B

      2. miesto: Jakub Maček III.D

      3. miesto: Mário Valušiak III.D

       

      -v kategórii B

      1. miesto: Martin Haviar I.C

      2. miesto: Patrik Kucharík I.C

      3. miesto: Jakub Lašák II.C

       

      Blahoželáme!                                                                                             

       

      Mgr. Možutíková

     • Vianočná akadémia

     • Na našej škole sa už stalo tradíciou, že vždy v predposledný deň školského vyučovania pred zimnými prázdninami máme u nás v škole športovo – zábavnú olympiádu.

      Inak tomu nebolo ani včera, keď sme na chvíľku neboli len žiakmi, učiteľmi či majstrami, ale stali sme sa športovcami, rozhodcami a fanúšikmi. Bola to skvelá príležitosť konečne si oddýchnuť od bežných školských povinností, ponoriť sa do atmosféry hier a súťaží a príjemne sa naladiť na čas, ktorý je pred nami, teda čas vianočný.

      Dnes sme mali pred sebou ešte jednu milú povinnosť, a to našej vianočnej akadémii vyhodnotiť túto súťaž a odmeniť víťazov jednotlivých disciplín a aj celkového víťaza. Užili sme krásnu predvianočnú atmosféru prostredníctvom programu, ktorý pre nás pripravili naši žiaci a vypočuli sme si  piesne, koledy a vinše.

      No a napokon nastal ten čas, keď zatvorili brány našej školy a otvorili sa iné, čarovné, ktoré nás prenesú do krajiny Vianoc, teda do krajiny šťastia, radosti, pohody, darčekov, dobrého jedla a času strávenom s našimi najbližšími.

      SOŠ strojnícka Považská Bystrica Vám všetkým želá krásne Vianoce a šťastný nový rok 2024!

     • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

     • Upozorňujeme stravníkov, že 21. a 22. decembra (štvrtok a piatok) bude strava vydávaná v čase od 10:00 do 10:30. Ďakujeme za porozumenie.

    • 10.12. Medzinárodný deň ľudských práv
     • 10.12. Medzinárodný deň ľudských práv

     • Pri tejto príležitosti sme na našej škole zorganizovali školské kolo Olympiády ľudských práv. Žiaci mali možnosť vyjadriť svoje názory na vybrané témy z problematiky ľudských práv a ich porušovania.

      Ďakujeme všetkým súťažiacim, ktorí sa rozhodli rozšíriť  poznatky o ľudských právach v čase, keď sme svedkami ich stáleho porušovania.

      Výsledky: 1. miesto Timotej Dinga 3.D

                       2. miesto Adam Šutka 3.B

                       3. miesto  Martin Zachar 3.B

      Gratulujeme.

      Ing. Laurenčíková, PaedDr. Ištoková

    • Zavítal k nám Mikuláš
     • Zavítal k nám Mikuláš

     • Dnes ráno opäť zavítal do našej školy svätý Mikuláš spolu s anjelmi a čertami. Mikuláš a jeho pomocníci obchádzali triedy a dielne praktického vyučovania, ale nevynechali ani ekonomické oddelenie a kuchyňu a obdarovávali  dobrých žiakov a učiteľov sladkosťami.

      Mikuláš učiteľov upozornil, aby nezabudli,  že na svätého Mikuláša, neučí sa, neskúša sa, každá päťka odpúšťa sa. A to bol ďalší krásny deň na SOŠ strojníckej, ktorý našim študentom, učiteľom a zamestnancom venoval Študentský parlament. Ďakujeme! 

    • Krajské kolo v stolnom tenise
     • Krajské kolo v stolnom tenise

     • Účinkovanie našich reprezentantov v stolnom tenise sa ukončilo v krajskom kole, ktoré sa konalo 1.12.2023 v Bošanoch pri Partizánskom. Chlapci podali bojovný výkon, ale súperom zo Súkromnej strednej športovej školy Trenčianske Teplice a z Gymnázia Bánovce nad Bebravou podľahli a obsadili napokon krásne 3. miesto. Chlapcom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme im ešte veľa úspechov v tomto peknom športe.

      Mgr. Martina Andrašková

     • ZENIT v strojárstve

     • Zenit je súťaž „Zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť“ a je zameraná na programovanie, elektroniku a strojárstvo v 8 kategóriách určených žiakom stredných škôl, ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborno-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v elektrotechnike a elektronike, programovaní a strojárstve.

      Dňa 29.11.2023 sa naši žiaci zúčastnili súťaže Zenit v strojárstve v kategóriách R, S a C. Kategória S a R sú kategórie zamerané na teoretické vedomosti a praktické zručnosti pri výrobe súčiastok podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov. Pri výrobe súčiastky sa používajú ručné postupy alebo základné operácie strojného obrábania, teda sústruženie, frézovanie a vŕtanie. V kategórii C sa súťažiaci zameriavajú na postup výroby strojárskeho komponentu pomocou technológií CNC.

      Súťaž je mimoriadne prínosnou skúsenosťou, vytvára priestor na sebarealizáciu žiakov, aplikáciu ich vedomostí získaných vo vyučovacom procese a ukážku odborných teoretických a praktických zručností.

      Naši chlapci v tejto súťaži bodovali a obsadili nádherné miesta! Patrik Buček z 3.C získal 2. miesto v kategórii R a Jakub Hoferica zo 4.A získal v kategórii S 1. miesto! V kategórii C sa skokanom roka stal Sebastián T. Kurinec z 2.A, ktorý skončil na krásnom 4. mieste. Srdečne gratulujeme víťazom a Jakubovi držíme palce v celoštátnom kole!

       

      Zároveň 30.11. 2023 držíme palce našim chlapcom v Zenite v elektrotechnike 😊

     • ZENIT v programovaní, kategória Grafik

     • Žiaci 2.D triedy, Vanesa Zigová a Dušan Turza, sa zúčastnili krajského kola súťaže Zenit v programovaní, kategória grafik, ktorá sa konala 22.11. 2023 v Škole umeleckého priemyslu v Trenčíne. Zadanie obsahovalo tvorbu a následnú technickú prípravu pre tlač posteru, cover brožúry a  inside pages brožúry pre spoločnosť zaoberajúcu sa výrobou konfekcie na akciu FASHION WEEK. V početnej konkurencii sa im podarilo obsadiť krásne 5. (Vanesa Zigová) a 6. (Dušan Turza) miesto. Gratulujeme!

      Mgr. Branislav Cehelský

       

    • Olympiáda v anglickom jazyku
     • Olympiáda v anglickom jazyku

     • „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom.“ Tak hovorí známe porekadlo. Znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka patrí v dnešnej dobe už ku základnej výbave úspešného, inteligentného človeka. Mnoho spoločností i v priemyselnom sektore vyžaduje a oceňuje u svojich zamestnancov na rôznych pozíciách schopnosť komunikovať v cudzom jazyku so zahraničnými spolupracovníkmi a partnermi.

      Takýmto univerzálnym komunikačným nástrojom sa stala angličtina – využívaná ako v profesionálnej, tak i súkromnej sfére. Prenikla do každej oblasti nášho života a jej globálna dominancia je dnes už nepopierateľná.

      Angličtina je zároveň jedným zo štyroch maturitných predmetov na našej škole a ako takému jej výučbe venujeme veľkú pozornosť. Zároveň je aj obľúbeným predmetom pre mnoho našich študentov, medzi ktorými sú i naozaj veľmi zdatní angličtinári, ktorí radi využijú možnosť zmerať si svoje sily. Olympiáda v anglickom jazyku je teda pre nich ideálnou príležitosťou.

      Dňa 22.11.2023 títo výborní študenti podstúpili skúšku najskôr v podobe testu, ktorý preveril ich úroveň ovládania počúvania a čítania s porozumením, slovnej zásoby a gramatiky. Po písomnej časti nasledovala časť ústna, v ktorej sa „zverili so svojimi želaniami 😉“ pánovi Mgr. Fulekovi, ktorý preveril ich komunikačné schopnosti - plynulosť prejavu, gramatickú správnosť a rozsah slovnej zásoby. Vedomosti boli premenené na body a tu sú výsledky súťažiacich:

      Najlepší výkon podal a zároveň najkvalitnejšie znalosti a schopnosti ukázal Alex Michálek, študent IV.A triedy, ktorý z celkového počtu 86,5 bodu získal 73 bodov a stal sa tak víťazom Olympiády v anglickom jazyku 2023. Na druhom mieste sa s veľmi tesným rozdielom umiestnil  Ján Lomňančík z triedy II.C  s počtom bodov 72 , taktiež disponujúci  veľmi peknými vedomosťami. Stupienky víťazov nám uzatvoril Damián Popelka zo IV.D triedy, ktorý získal  69 bodov, tiež s jazykovými schopnosťami na vysokej úrovni. Titul  „Skokan roka 2023“ si svojim pozoruhodným výkonom vyslúžil štvrtý v celkovom poradí, náš čerstvý prvák Martin Kučík z triedy I.B.

      Víťazovi, Alexovi Michálkovi, ktorý postupuje na okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku v januári 2024 na Gymnáziu v Považskej Bystrici, prajeme 'Best of luck' a dúfame, že nadviaže na minuloročné úspechy našich študentov v okresných a dokonca krajských kolách OAJ.

      Všetkým súťažiacim ešte raz ďakujeme za účasť, želáme im veľa úspechov a dúfame, že i táto súťaž prispela k ich ďalšej motivácií pri štúdiu tohto krásneho a zaujímavého jazyka. 😊

       

      Mgr. Ľubica Chudovská

    • Exkurzia v meste Kremnica
     • Exkurzia v meste Kremnica

     • V piatok 24.novembra 2023 študenti 4.A a 4.D triedy navštívili historické mesto Kremnica. Cieľom ich návštevy bola banská štôlňa Andrej a Múzeum mincí a medailí.

      Návšteva sa začala prehliadkou štôlne Andrej, ktorú nazývajú aj ,,križovatka storočiami.“ Počas 60 minút absolvovali dobrodružnú prechádzku časom, oboznámili sa s históriou dobývania zlato – striebornej rudy, z ktorej  sa v 14. a 15. storočí   vyrobila podstatná časť zlata v Európe. Štôlňou sa prešli v žltých prilbách s čelovkami približne 80 metrov pod povrchom.

      Po absolvovaní prehliadky štôlne sa študenti presunuli do Múzea mincí a medailí, ktoré sa radí medzi najstaršie múzeá na Slovensku. Tu si prezreli tri expozície s množstvom numizmatických a historicko-umeleckých predmetov. Od pracovníčky múzea si vypočuli zaujímavé informácie z histórie  mincovníctva a medailérstva.

       

       Ing. Laurenčíková, Mgr. Fulek

     • Dni otvorených dverí 4. a 5. decembra 2023

     • Srdečne Vás pozývame na Dni otvorených dverí, ktoré sa budú konať v dňoch 4. a 5. decembra 2023 od 8:00 do 15:00. Okrem prehliadky priestorov školy na teoretickom a praktickom vyučovaní budú prítomí aj zástupcovia zamestnávateľov, ktorí s našou školou spolupracujú v systéme duálneho vzdelávania. Tešíme sa na Vás!

    • Regionálne kolo v stolnom tenise
     • Regionálne kolo v stolnom tenise

     • Po víťazstve v okresnom kole v stolnom tenise sa naši chlapci stretli s víťazmi z okresov Púchov a Ilava v regionálnom kole. Na našu radosť nenašli premožiteľa a postúpili tak do krajského kola. Reprezentovali nás žiaci Ján Kršiak z 1.C, Damián Špindor z  1.A a Lukáš Rakovan a Ján Chupáč zo 4.D. Chlapcom gratulujeme a držíme palce v ďalšej reprezentácii našej školy.

      Mgr. Martina Andrašková

    • Súťaž Pišqworky
     • Súťaž Pišqworky

     • Dňa 7.11.2023 sa žiaci II.D s Ing. Luciou Kardošovou zúčastnili súťaže Pišqworky na Obchodnej akadémií v Žiline. Súťaže sa zúčastnilo 130 žiakov z celého Slovenska. Naši žiaci niekoľkokrát postúpili a súťažili až do popoludňajších hodín, kedy sa im už nepodarilo súperov poraziť. Ďakujeme im za reprezentáciu našej školy!

      Ing. Lucia Kardošová

    • Zážitkové vyučovanie - návšteva Múzea dopravy
     • Zážitkové vyučovanie - návšteva Múzea dopravy

     • Dňa 8. novembra 2023 sa žiaci 3.A triedy zúčastnili zážitkového vyučovania. Z Považskej Bystrice sme vyrazili vlakom za pochmúrneho počasia, ale príchod do Bratislavy bol plný slnka a bol prísľubom krásneho jesenného dňa.

      Účelom akcie bolo navštíviť expozíciu Múzea dopravy, nachádzajúceho sa v meste Bratislava. Expozícia výstavy je jedinečná svojho druhu na Slovensku a je schopná žiakom našej školy ukázať technickú históriu dopravy, ako koľajovej, tak aj cestnej a lodnej a ukázať technické riešenia dopravy a jej vývoj. V expozícii bola zaradená aj výstava storočnice plavby dunajskej a československej plavby zámorskej, s odborným výkladom pracovníka týchto plavieb. Výklad bol veľmi zaujímavý a zároveň aj poučný. Súčasťou výstavy bolo množstvo veľmi pekných makiet súčasných aj historických plavidiel nákladnej a osobnej dopravy po Dunaji, a tiež makety niektorých bývalých československých zámorských lodí.

      Prehliadka múzea pokračovala expozíciou historických osobných a nákladných automobilov a motocyklov. Počas celej prehliadky múzea žiaci spolu s pedagógmi Ing. Balušíkom a Ing.Ďutkom premýšľali a riešili, ako by sa jednotlivé diely lodí a automobilov  vyrábali z technologického hľadiska a hľadiska CNC techniky.

      Po návšteve múzea akcia pokračovala prehliadkou Bratislavy formou výletného vláčika s výkladom o jednotlivých historických častiach hlavného mesta. Ukončením bola prehliadka okolia Parlamentu Slovenskej republiky a bratislavského hradu.

      Myslíme si, že akcia splnila svoj cieľ a po ťažkom a komplikovanom začiatku, kedy sa akcia organizovala v pomerne krátkom čase, bol záver výchovno-vzdelávacej aktivity prínosom nielen  pre žiakov, ale aj pre pedagogický dozor.

       

      Ing. Miloš Ďutka

                                                                                                   

     • Súťaž iBobor

     • Mesiac november je už tradične vyhradený pre on-line informatickú súťaž s názvom iBobor. V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 17 žiakov odboru mechanik počítačových sietí z triedy II.D. Súťažili v kategórii junior, ktorá sa konala dňa 09.11.2023.

      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      Súťažiaci mali za úlohu v časovom limite 40 minút vyriešiť 15 úloh (5 jednoduchých, 5 ťažkých a 5 náročných), ktoré preverili najmä ich logické myslenie.

      Ako sa jednotlivým súťažiacim darilo, sa dozvedia už nasledujúci deň prostredníctvom Edupage.

      Ing. Monika Hlaváčová

    • XVII. ročník celoslovenskej Súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl
     • XVII. ročník celoslovenskej Súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl

     • Dňa 08.11.2023 sa konala celoslovenská Súťaž odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 9 stredných škôl. Našu školu zastupovali žiaci z 3. ročníka študijného odboru mechanik strojov a zariadení - Patrik Buček a Daniel Bielik. Svedomito sa pripravovali v oboch disciplínach a v konečnom hodnotení obsadili vynikajúce prvé miesta jednak ako tím a aj ako jednotlivci.

      Samozrejme treba poďakovať aj kolegom pedagógom, ktorí ich výborne pripravili. Na praktickej príprave sa podieľal pán majster Jozef Talda a v teoretickej časti sa im venovala kolegyňa pani Ing. Zuzana Slaninková.    

      Gratulujeme k výkonu, ktorý naši chlapci predviedli! Odmenu z rúk pána riaditeľa si za krásnu reprezentáciu našej školy jednoznačne zaslúžili

       

      Ing. Jozef Sluka

    • Okresné kolo v stolnom tenise žiakov
     • Okresné kolo v stolnom tenise žiakov

     • Dňa 7.novembra 2023 sa naši žiaci J. Kršiak z 1.C a J. Chupáč, L. Rakovan a D. Popelka zo 4.D zúčastnili okresného kola v stolnom tenise žiakov. Súťaž sa konala v telocvični SOŠ v Považskej Bystrici. Po relatívne hladkých výhrach v skupine si naši žiaci vo finále zmerali sily so žiakmi považského gymnázia, ktorých napokon po napínavom súboji porazili.

      Chalanom gratulujeme k výbornému 1. miestu, ktoré zároveň znamená postup do krajského kola a ďakujeme im za vzornú reprezentáciu školy.

      Mgr. Richard Fulek

    • Anna Karenina – návšteva divadelného predstavenia
     • Anna Karenina – návšteva divadelného predstavenia

     • V piatok 3. novembra 2023 sa žiaci 2.C triedy spolu s vyučujúcimi slovenského jazyka vybrali do Mestského divadla v Žiline na predstavenie Anna Karenina. Žiaci mali možnosť vidieť adaptáciu tohto svetoznámeho románu, ktorý poukazuje na tragédiu medziľudských vzťahov. Sedem postáv  hľadá životné šťastie a naplnenie. Dej sa odohráva v dnešnej dobe zbavenej tabuizovania mimomanželského pomeru. Javisko bolo upravené na stanicu, ktorá je symbolom cesty, príchodov, odchodov, miesta, kde všetko začína i končí. Vlaková stanica - metafora života a snaženia nájsť si tú správnu cestu.

      Hra v nás zanechala veľmi silný dojem. Najmä úvahy, ako sa zachovať v ťažkej životnej situácii, no s presvedčením, že láska naozaj existuje. Kostýmy, rekvizity  aj herecké spracovanie  sa nám  veľmi páčilo.  Sme radi, že sme mali možnosť ísť na toto predstavenie.

      Mgr. Možutíková